Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (JIFF) mời nộp Đề xuất Sáng kiến Tư pháp lần thứ tư

Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (EU JULE JIFF, gọi tắt là Quỹ JIFF) là một trong hai hợp phần của dự án “Tăng cường Pháp luật và Tư pháp tại Việt Nam” (EU JULE) do Liên minh Châu Âu tài trợ, nhằm góp phần tăng cường xây dựng pháp quyền ở Việt Nam thông qua hệ thống tư pháp tin cậy và dễ tiếp cận.

Ban Thư ký Quỹ JIFF và tổ chức Oxfam tại Việt Nam trân trọng kính mời các tổ chức quan tâm nộp hồ sơ xin tài trợ lần thứ tư của Quỹ JIFF theo hướng dẫn dưới đây:

Chủ đề của đợt tài trợ lần tư: Tăng cường tiếp cận pháp luật và tư pháp cho các nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số và người nghèo (chi tiết hướng dẫn nội dung đề xuất Sáng kiến được gửi kèm thư mời này).

Tổ chức nộp hồ sơ: Là tổ chức Việt Nam, được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam, có ít nhất 36 tháng kinh nghiệm tính đến thời điểm nộp sáng kiến và có hoạt động thích hợp được công nhận trong lĩnh vực pháp luật để thực hiện các hoạt động hỗ trợ tiếp cận tư pháp cho công dân Việt Nam. Các tổ chức đã hoàn thành Sáng kiến được tài trợ từ các lần trước của Quỹ JIFF có lĩnh vực hoạt động phù  hợp và không có vi phạm trong quá trình thực hiện cũng có thể nộp hồ sơ xin tài trợ đợt này.

Địa điểm thực hiện: Các Sáng kiến phải được thực hiện tại một hoặc nhiều địa phương trong số các tỉnh/thành phố sau đây: Hà Nội, Hòa Bình, Nghệ An, Quảng Bình, TP. Hồ Chí Minh và Đồng Tháp. Tổ chức nộp hồ sơ không nhất thiết phải có trụ sở đặt tại các tỉnh/thành phố này.

Thời gian thực hiện Sáng kiến: 12 tháng

Số tiền tài trợ cho mỗi Sáng kiến: Tất cả các Sáng kiến phải được xây dựng với ngân sách tối thiểu là 50.000 Euro và tối đa là 75.000 Euro (tương đương 1,278,376,750 VND – 1,917,565,125 VND theo tỉ giá Inforeuro tháng 02 năm 2023) (https://commission.europa.eu/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_en)

Mẫu đề xuất Sáng kiến: Đề xuất Sáng kiến được soạn bằng tiếng Việt theo mẫu gửi kèm. Các đơn vị nộp hồ sơ gửi bản mềm qua địa chỉ email: quyjiff@oxfam.org, HOẶC gửi bản in tới Ban Thư ký quỹ JIFF – Tổ chức Oxfam tại Việt Nam. Địa chỉ: số 22, Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội trước 17h30, ngày 17/03/2023.

Đánh giá hồ sơ Sáng kiến: Các Sáng kiến sẽ được Ban Thư ký sơ tuyển về tính hợp  lệ. Các hồ sơ hợp lệ sẽ được Ban xét duyệt tài trợ độc lập đánh giá và lựa chọn dựa trên Bảng tiêu chí xét duyệt tài trợ đã được Ban chỉ đạo dự án phê duyệt. Danh sách các tổ chức được nhận tài trợ sẽ được Ban Chỉ đạo dự án xem xét thông qua trên cơ sở đề xuất của Ban xét duyệt tài trợ.

Giải đáp Các câu hỏi thường gặp

Quỹ JIFF đã tổng hợp hơn 60 câu hỏi thường gặp về đối tượng tham gia, chủ đề, địa bàn, cách viết đề xuất, tài chính nhân sự, và các câu hỏi khác.

Quý tổ chức có thể xem ở file "JIFF_Call 4_FAQ" đính kèm.

Truy cập các đường link dưới đây để xem video trình bày:

Giới thiệu tổng quan về Quỹ JIFF

Giới thiệu về đợt kêu gọi tài trợ lần thứ 4

Hướng dẫn viết đề xuất xin tài trợ 

Hướng dẫn xây dựng ngân sách dự án 

 

Ban Thư ký Quỹ JIFF

Tổ chức Oxfam tại Việt Nam

Địa chỉ: số 22, Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: + 84 4 3945 4448, máy lẻ 603

Email: quyjiff@oxfam.org