Features

Despite sharp falls in carbon emissions in 2020 linked to the COVID-19 pandemic, the climate crisis – which is driven by the accumulation of emissions in the atmosphere over time – continued to grow.

This briefing describes new research that shows how extreme carbon inequality in recent...

Đã đến lúc các nước thành viên ASEAN cần cùng hợp tác và đồng thuận về những tiêu chuẩn tối thiểu chung đối với ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trong khu vực, nhằm ngăn chặn các thực hành thuế có hại đang ảnh hưởng tiêu cực tới các nguồn thu thiết yếu của ngân sách và tạo ra sự...

Micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) not only provide livelihoods for the most vulnerable communities, but also are leading contributors to many economies in the ASEAN. Tuan Vu from Oxfam and Aurora D.