Oxfam: The Future is Equal

Oxfam confederation

Oxfam is a global movement of people who are fighting inequality to end poverty and injustice. There are currently 21 member organizations working in 87 countries, who coordinate and lead this fight via the Oxfam International Secretariat.

We have a vision of a just and sustainable world. A world where people and the planet are at the center of our economy. Where women and girls live free from violence and discrimination. Where the climate crisis is contained. And where governance systems are inclusive and allow for those in power to be held to account.

Oxfam in Vietnam

Oxfam in Vietnam believes that a reduction in poverty, injustice, and inequality will occur through the interaction between active citizens, accountable states and responsible private sector and that it is fundamental to Vietnam’s development.

Oxfam in Vietnam aims to influence the current growth-based development model to shift to a Human Economy Development Model built around nine core concepts, (1) measure what matters with multi-dimensional poverty and inequality, unpaid care work, environment, (2) manage markets, not being managed by them; (3) end extreme concentration of wealth, (4) progressive taxation, (5) universal public services, (6) gender equality and women’s agency, (7) decent jobs with fair and living wages for employees, (8) responsible and inclusive business models, (9) citizens’ participation.

 

Liên minh Oxfam toàn cầu

Oxfam là một liên minh quốc tế, một phần của phong trào toàn cầu, vì một thế giới bình đẳng, không còn nghèo đói và bất công. Oxfam có 21 tổ chức thành viên làm việc tại 87 quốc gia, thông qua sự điều phối của Ban thư ký Oxfam Quốc tế.

Tầm nhìn của Oxfam hướng tới một thế giới công bằng và bền vững. Một thế giới mà mọi người và trái đất là trung tâm của nền kinh tế. Phụ nữ và trẻ em gái không gặp phải bạo lực và phân biệt đối xử. Khủng hoảng khí hậu được kiểm soát. Và hệ thống quản trị có sự tham gia của người dân và các nhà lãnh đạo có tinh thần trách nhiệm.

Oxfam tại Việt Nam

Oxfam tại Việt Nam tin rằng nghèo đói, bất công và bất bình đẳng sẽ giảm khi có sự tương tác giữa công dân tích cực, chính quyền và khu vực tư nhân có trách nhiệm. Đây cũng là nền tảng cho sự phát triển của Việt Nam.

Oxfam tại Việt Nam hướng tới vận động dịch chuyển từ mô hình phát triển dựa vào tăng trưởng sang mô hình phát triển kinh tế Nhân văn, được xây dựng trên chín yếu tố cốt lõi: (1) đo lường những điều thực sự có ý ghia từ góc độ bất bình đẳng và nghèo đa chiều, công việc chăm sóc không được trả lương, và môi trường; (2) điều tiết thị trường chứ không để thị trường chi phối; (3) chấm dứt tình trạng giàu có cực đoan; (4) thuế luỹ tiến; (5) dịch vụ công phổ quát; (6) bình đẳng giới và nội lực của phụ nữ; (7) việc làm tử tế với mức lương công bằng và đủ sống cho người lao động; (8) các mô hình kinh doanh có trách nhiệm và bao trùm; (9) sự tham gia của người dân.