QuyJIFF

Đợt tài trợ lần thứ 4 có chủ đề: Tăng cường tiếp cận pháp luật và tư pháp cho các nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số và người nghèo.
Under the theme "Enhancing access to law and justice in the field of environmental protection for disadvantaged groups", more than 25,000 people have been raised legal awareness, nearly 2,500 people have been provided legal assistance, and 9 recommendations have been contributed to improving the...
Subscribe to RSS - QuyJIFF