Thư mời nộp đề xuất sáng kiến lần thứ nhất - Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp

Ban Thư ký Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (EU JULE JIFF), tổ chức Oxfam tại Việt Nam trân trọng kính mời các tổ chức quan tâm nộp ĐỀ XUẤT SÁNG KIẾN TÀI TRỢ lần thứ nhất tới Quỹ JIFF như thông tin dưới đây.

Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (EU JULE JIFF, gọi tắt là Quỹ JIFF) là một trong hai hợp phần của dự án “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” do Liên minh Châu Âu tài trợ nhằm tăng cường xây dựng pháp quyền thông qua hệ thống tư pháp tin cậy và dễ tiếp cận.

Quỹ JIFF mời các tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định pháp luật của Việt Nam, có kinh nghiệm và hoạt động thích hợp được công nhận trong lĩnh vực pháp luật gửi đề xuất sáng kiến nhằm tăng cường tiếp cận công lý cho nhóm đối tượng yếu thế, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số và người nghèo ở Việt Nam.

Nội dung của đợt kêu gọi nộp Đề xuất sáng kiến lần thứ nhất của Quỹ JIFF tập trung vào chủ đề bình đẳng giới và gia đình, chi tiết hướng dẫn nội dung đề xuất sáng kiến được gửi kèm thư mời này. 

Tính hợp lệ của Tổ chức và Sáng kiến đề xuất: Đơn vị nhận tài trợ là các tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định pháp luật của Việt Nam, có kinh nghiệm và hoạt động thích hợp được công nhận trong lĩnh vực pháp luật để thực hiện các hoạt động hỗ trợ tiếp cận tư pháp cho công dân Việt Nam (sau đây gọi là các tổ chức đủ điều kiện). Các Tổ chức và Sáng kiến đề xuất cần đảm bảo các điều kiện sau đây: (1) Tổ chức nộp Sáng kiến được phép hoạt động tại tỉnh nơi Sáng kiến sẽ được triển khai, (2) Tổ chức gửi Sáng kiến được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam và có cam kết chưa vi phạm pháp luật Việt Nam trong quá trình hoạt động, (3) Tổ chức gửi Sáng kiến phải có kinh nghiệm và hoạt động thích hợp được công nhận liên quan đến lĩnh vực pháp luật ít nhất 36 tháng tính đến ngày nộp đề xuất, (4) Nội dung Sáng kiến phải phù hợp với mục tiêu và chủ đề ưu tiên của đợt kêu gọi tài trợ, và (5) ngân sách đề xuất phải nằm trong khoảng tiền tài trợ cho mỗi Sáng kiến. Cơ quan nhà nước và doanh nghiệp tư nhân không là đối tượng hợp lệ để trở thành đơn vị nộp đơn trực tiếp nhưng có thể là đối tác trong các đề xuất của nhóm các tổ chức hợp tác được chủ trì bởi một tổ chức đủ điều kiện.

Địa điểm thực hiện: Các sáng kiến phải được thực hiện tại một hoặc nhiều địa phương trong số các tỉnh/thành phố sau đây: Hà Nội, Hòa Bình, Nghệ An, Quảng Bình, TP. Hồ Chí Minh và Đồng Tháp (Tổ chức nộp hồ sơ không nhất thiết phải có trụ sở đặt tại 6 tỉnh nêu trên).

Thời gian thực hiện: từ 12 – 24 tháng/Sáng kiến

Số tiền tài trợ cho mỗi sáng kiến: từ 1,4 tỷ - 2 tỷ đồng

Mẫu đề xuất sáng kiến: Đề xuất sáng kiến được soạn theo mẫu bằng tiếng Việt (gửi kèm) gồm bản in và / hoặc bản mềm (gửi qua email theo địa chỉ: QuyJIFF@oxfam.org) được gửi tới Ban Thư ký quỹ JIFF trước 17h00, ngày 24/02/2019.

Chúng tôi đăng tải một số câu hỏi thường gặp tại files đính kèm trên trang thông tin này (xem file Các câu hỏi thường gặp). Nếu Quý vị có các thắc mắc khác, vui lòng liên hệ:

Ban thư ký Quỹ JIFF
Tổ chức Oxfam tại Việt Nam
Địa chỉ: 22 Lê Đại Hành, Hà Nội
Tel: +84 24 3945 4448; Email: QuyJIFF@oxfam.org