[Report] Towards Sustainable Finance

Environmental, Social and Governance Commitments in the Banking Industry

Paper author: 
Hoang Thu Trang, Nguyen Quang Thai, Phan Manh Tuan
Paper publication date: 
Tuesday, April 20, 2021

FFV relies on the International Fair Finance Guidelines (FFGI) assessment methodology that has been jointly developed by Profundo and Fair Finance International to analyse the alignment of publicly disclosed policies of 10 commercial banks in Vietnam with ESG criteria. This report presents policy assessment scores, based on which recommendations are made to commercial banks to ensure the realisation of their ESG commitments in line with international conventions, standards. This helps commercial banks in Vietnam fulfil their environmental and social responsibilities, enhance their position in ASEAN and global markets, as well as attract responsible investors around the world. Globally, an increasing number of ESG ratings and rankings to measure the performance, commitment and effectiveness of companies and banks is conducted by various independent agencies. Clients, investors, asset managers and other stakeholder often refer to these independent reports for comparison of companies, risk assessment and decision-making regarding investments and use of services.

 

Sáng kiến FFV áp dụng Hướng dẫn Tài chính Công bằng Quốc tế (FFGI), do Profundo cùng Tài chính Công bằng Quốc tế (FFI) phát triển, nhằm phân tích tính tương thích giữa chính sách được công bố rộng rãi của 10 NHTM ở Việt Nam với các tiêu chí ESG. Báo cáo này đưa ra kết quả phân tích, từ đó đưa ra khuyến nghị đối với NHTM để việc thực hiện những cam kết ESG theo tiêu chuẩn, chuẩn mực quốc tế. Điều này giúp các NHTM Việt Nam thực hiện trách nhiệm môi trường - xã hội của mình, nâng cao vị thế trong khu vực của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và trên thị trường quốc tế, cũng như thu hút vốn từ những nhà đầu tư, quỹ đầu tư có trách nhiệm trên toàn cầu. Trên thế giới, ngày càng có nhiều cơ quan độc lập đánh giá và báo cáo về việc thực hiện ESG của các công ty, ngân hàng. Khách hàng, những nhà đầu đầu tư, công ty quản lý quỹ và những bên quan tâm khác thường sử dụng những báo cáo độc lập này như là một nguồn tham khảo để so sánh các công ty, đánh giá rủi ro và đưa ra các quyết định đầu tư, sử dụng dịch vụ.