[Brief report] Evaluating the Implementation of the Access to Information Law

Tóm tắt báo cáo "Đánh giá việc thực thi Luật Tiếp cận thông Tin" lần thứ ba

Paper author: 
CEPEW, FORLAND, Mining Coalition, Clean Water Coalition, Oxfam
Paper publication date: 
Tuesday, September 28, 2021

The Rights to Information Law is one of the essential laws of any country. Its implementation will have positive effects on state agencies, citizens, and the business sector, such as increasing the efficiency of state governance and strengthening the relationships and trust between citizens, businesses and the state agencies. It enhances the legal compliance of involved stakeholders. The contribution and monitoring role of civil society organizations and citizens which promote the law's implementation is also important.

The Vietnam National Assembly passed the Law on Access to Information on April 6, 2016, and it officially came into effect on July 1, 2018. This law has significantly concretized citizens' rights, as stipulated in Article 25 of the 2013 Constitution and the Human Rights Conventions and Treaties signed by Vietnam.

In 2021, the Center for Education Promotion and Empowerment of Women (CEPEW), Forest Land Alliance (FORLAND), Mining Coalition, Clean Water Coalition, and Oxfam in Vietnam carried out the third annual assessment of the implementation of the Law on Access to Information

The purpose of the assessment was to update the legal documents relating to ensuring citizens' right to information issued from March 2020 to September 2021 and compare the changes in the implementation of the law  with the previous assessments. On that basis, the research team proposes recommendations for more effective implementation of this law.

  

Luật về quyền thông tin được xem là một trong những luật quan trọng nhất của mỗi quốc gia. Việc thực hiện luật quan trọng này sẽ có những tác động tích cực đến cơ quan nhà nước, người dân và doanh nghiệp như tăng hiệu quả quản trị nhà nước, củng cố mối quan hệ và niềm tin giữa người dân và doanh nghiệp vào các cơ quan nhà nước, cũng như tác động tích cực đến sự tuân thủ pháp luật của các bên. Để thực hiện tốt luật này, không thể thiếu vai trò thúc đẩy và phản biện của các tổ chức xã hội và người dân.

Ở Việt Nam, Luật Tiếp cận thông tin (TCTT) được Quốc hội thông qua ngày 06/4/2016 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2018. Luật TCTT có ý nghĩa rất quan trọng trong việc cụ thể hóa quyền công dân được quy định tại Điều 25 trong Hiến pháp 2013 và các cam kết quốc tế.

Năm 2021, Trung tâm Thúc đẩy giáo dục và nâng cao năng lực phụ nữ (CEPEW), Liên minh Đất rừng (FORLAND), Liên minh Khoáng sản (LMKS), Liên minh Nước sạch (LMNS) và tổ chức Oxfam tại Việt Nam đã triển khai đánh giá việc thực thi Luật TCTT lần thứ ba.

Đánh giá được thực hiện nhằm cập nhật những văn bản quy phạm pháp luật (VBQP­PL) có liên quan đến bảo đảm quyền TCTT của công dân được ban hành trong giai đoạn từ tháng 3/2020 đến tháng 9/2021 và so sánh sự thay đổi trong việc thực hiện Luật TCTT với đánh giá lần thứ hai. Trên cơ sở đó, Nhóm nghiên cứu đề xuất những khuyến nghị để thực thi hiệu quả hơn Luật TCTT.