Information seminar on the 4th Call of the Justice Initiatives Facilitation Fund (JIFF)

The information seminar on the 4th Call of the Justice Initiatives Facilitation Fund (JIFF) was held with over 50 participants from the Ministry of Justice, the Ministry of Home Affairs, law firms, law offices, universities, social organizations, and socio-political organizations on the morning of March 7, 2023 in Hanoi.

An attendee ask questions during the seminar

Many questions about budget design methods, local implementation methods, spending budget norms, etc. were answered. Below are a few highlights we would like to share to help organizations prepare well:

“Besides being consistent with guidelines, framework, legal policies of the Communist Party of Vietnam as well as experience of organizations, the submitted proposals must be suitable to the local context, meet local people's needs, and base on their demand.”, said by Mr. Pham Quang Tu, Deputy Director of Oxfam in Vietnam, on behalf of the JIFF Secretariat.

Attendees really pay attention during the seminar.

Ms. Nguyen Thi Tuyet Mai, senior expert of the Ministry of Home Affairs shared: “I saw many law firms and law offices participating today. Their interest shows a very encouraging sign. However, as they cannot be the owner of a proposal, it is necessary for them to cooperate with qualified entities, such as associations, social organizations, socio-political organizations, schools, etc. to jointly design the proposal. Despite having strong legal expertise, not all law firms can well design social development projects, whereas many social organizations do not have the function of providing legal aid. Therefore, cooperation is beneficial for both sides.”

----------

The Justice Initiatives Facilitation Fund (JIFF) has officially opened the fourth grant call themed: "Enhancing access to law and justice for disadvantaged and vulnerable groups, especially women, children, ethnic minorities, and poor people". The JIFF Secretariat and Oxfam in Vietnam would like to invite appropriate organizations to submit their Justice Initiatives Proposals before 5:30 p.m., March 17, 2023 in soft copy via email: quijiff@oxfam.org; or send a hard copy to: JIFF Secretariat, Oxfam Foundation in Vietnam, No. 22, Le Dai Hanh, Hai Ba Trung District, Hanoi.

Details and Initiative Proposal form: https://vietnam.oxfam.org/quyjiffdot4

Watch the online sharing session here:  “Introducing information about the 4th round of JIFF Funding (February 17, 2023): https://oxfam.box.com/s/mul36lb07515y9omzwnb6z8vr0jvv7ug

The Justice Initiatives Facilitation Fund (JIFF), managed by Oxfam in Vietnam, is one of two components of the project "Strengthening the Law and Justice in Vietnam" (EU) JULE) funded by the European Union, to contribute to strengthening the rule of law in Vietnam through an accessible and reliable justice system.

 

Hội thảo cung cấp thông tin nội dung Đợt tài trợ Sáng kiến tư pháp lần thứ 4 của Quỹ JIFF

Sáng ngày 07/03/2023, Hội thảo cung cấp thông tin nội dung về Đợt kêu gọi nộp Sáng kiến tư pháp lần thứ 4 của Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (JIFF) đã diễn ra tại Hà Nội với hơn 50 người tham gia, trong đó có đại biểu từ Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, công ty luật, văn phòng luật sư, trường đại học, các tổ chức xã hội và các tổ chức chính trị xã hội.

Ông Phạm Quang Tú, Phó Giám đốc tổ chức Oxfam tại Việt Nam, đại diện ban thư ký Quỹ JIFF chia sẻ tại hội thảo

Ban Thư ký Quỹ JIFF đã giải đáp nhiều câu hỏi về phương pháp thiết kế ngân sách, cách thức triển khai hoạt động tại địa phương, định mức ngân sách chi tiêu… Để giúp cho các đơn vị chuẩn bị tốt hồ sơ; chúng tôi xin chia sẻ một vài lưu ý nổi bật như sau:

Ông Phạm Quang Tú, Phó Giám đốc tổ chức Oxfam tại Việt Nam đại diện Ban Thư ký Quỹ JIFF: “Bên cạnh việc phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Việt Nam, phù hợp với kinh nghiệm của đơn vị nộp hồ sơ, đề xuất sáng kiến phải phù hợp với thực tế, bối cảnh của địa phương, nhu cầu của người dân và phải lấy người dân làm gốc để thiết kế các hoạt động.”

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, chuyên viên cao cấp Bộ nội vụ, thành viên Ban xét duyệt Quỹ thúc đẩy sáng kiến tư pháp JIFF, phát biểu tại hội thảo

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, chuyên viên cao cấp Bộ Nội vụ: “Trong buổi hôm nay tôi thấy có nhiều công ty luật, văn phòng luật sư tham gia. Sự quan tâm của các đơn vị này là tín hiệu rất đáng mừng. Tuy nhiên, các đơn vị này không phải là đơn vị có thể đứng ra làm đơn vị làm chủ nộp đề xuất sáng kiến, vì vậy cần hợp tác với các đơn vị đủ điều kiện như Ban Thư ký đã nêu, đó có thể là các Hội, tổ chức xã hội, tổ chức chính trị xã hội, trường học, …để cùng thiết kế dự án. Chúng tôi thấy rằng các công ty luật có chuyên môn về luật mạnh, nhưng không vì thế mà có thể thiết kế tốt các dự án phát triển xã hội, ngược lại nhiều tổ chức xã hội lại không có chức năng thực hiện trợ giúp pháp lý. Do đó việc hợp tác này sẽ rất tốt cho cả hai bên.”

Ban Thư ký Quỹ JIFF chụp ảnh kỷ niệm cùng khách mời và đại diện các tổ chức

Các tổ chức quan tâm có thể tiếp tục đặt câu hỏi thông qua hòm thư: quyjiff@oxfam.org. Ban Thư ký Quỹ JIFF sẽ tổng hợp và trả lời trên trang web của tổ chức Oxfam vào ngày 10/3/2023 tới đây.

----------

Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (JIFF) đã chính thức mở đợt tài trợ lần thứ tư với chủ đề: "Tăng cường tiếp cận pháp luật và tư pháp cho các nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số và người nghèo". Ban Thư ký Quỹ JIFF và tổ chức Oxfam tại Việt Nam trân trọng kính mời các tổ chức phù hợp gửi Đề xuất Sáng kiến tư pháp trước 17h30, ngày 17/03/2023 dưới dạng bản mềm qua email: quyjiff@oxfam.org; hoặc gửi bản in tới: Ban Thư ký Quỹ JIFF, Tổ chức Oxfam tại Việt Nam, số 22, Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thông tin chi tiết và Mẫu Đề xuất Sáng kiến: https://vietnam.oxfam.org/quyjiffdot4

Xem lại Buổi chia sẻ thông tin trực tuyến “Giới thiệu thông tin đợt tài trợ lần 4 của Quỹ JIFF (17/2/2023): https://oxfam.box.com/s/mul36lb07515y9omzwnb6z8vr0jvv7ug

Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (JIFF), do Oxfam tại Việt Nam quản lý, là một trong hai hợp phần của dự án “Tăng cường Pháp luật và Tư pháp tại Việt Nam” (EU JULE) do Liên minh Châu Âu tài trợ, nhằm góp phần tăng cường xây dựng pháp quyền ở Việt Nam thông qua hệ thống tư pháp tin cậy và dễ tiếp cận.