Bamboo changing lives: Story of people in Quan Son, Thanh Hoa

Dubbed the "queen of bamboo in Vietnam", Lung/Vau is driving profound changes in Quan Son district, a "poor area" of Thanh Hoa.

“Forests are managed with special techniques and a more methodical process,” said Mr. Lo Van Tieu, a farmer in Ngam village, sharing his experience of planting and logging Lung forest under FSC certification. “Restored shoots grow much better and the people earn almost twice as much income. Before, they sold bamboo for only 800-900 VND/kg, now they can sell for 2,000 VND/kg.”

The FSC certificate is issued by the World Forest Stewardship Council, to encourage harvesting activities that go hand in hand with the sustainable development of forest resources, and to prevent indiscriminate exploitation of forests. Early 2019, the first FSC certification of Vietnam's bamboo industry was granted to more than 3,000 hectares of Lung forest in Quan Hoa district. The results were obtained after changing the habits and mindset of the people through training activities, sharing experiences and piloting the restoration of forests.

Sustainable forest management not only increases the productivity and quality of forests, but also creates more jobs and increases income for local people. Many enterprises sign off-take contracts with high purchase prices, and at the same time set up local knitting and preliminary processing groups to create more jobs, especially for women and the elderly who have difficulty going to the forest.

Ms. Luong Thi Nguyet, leader of a production team in Sai village (Quan Hoa district), shared: “The project has improved our capacity in managing and developing farmer groups, and supported us with machinery to open a preliminary workshop. Workers at the factory earn 200,000 VND per person per day. Our lives have changed a lot. After the project conclusion, we're confident that we can maintain it the way it is now.”

----------

The project “Inclusive and Sustainable Clam and Bamboo Value Chain Development in Vietnam (SCBV) project was funded by the European Union, implemented by Oxfam in Vietnam, ICAFIS, Research Center for Non-timber Forest Products (SCBV). NTFPRC) and Vietnam Federation of Trade and Industry (VCCI).

 

Được mệnh danh là “nữ hoàng của các loài tre, trúc Việt Nam”, lùng/vầu đang tạo ra những đổi thay đầy mới mẻ tại huyện Quan Sơn, một “vùng nghèo” của Thanh Hóa.

“Rừng được chăm sóc có kỹ thuật, có quy trình bài bản hơn,” ông Lò Văn Tiếu, một nông dân ở bản Ngàm, chia sẻ trải nghiệm trồng và khai thác rừng lùng theo chứng chỉ FSC. “Cây lùng được khôi phục phát triển tốt hơn rất nhiều và người dân tham gia có thu nhập cao hơn gần gấp đôi. Nếu như trước đây chỉ bán 800-900 đồng/kg, thì nay bán được 2.000 đồng/kg.”

Nông dân tại một khoảnh rừng lùng đang được phục tráng.

Chứng chỉ FSC được cấp bởi Hội đồng quản lý rừng thế giới (Forest Stewardship Council), nhằm khuyến khích các hoạt động khai thác đi đôi với phát triển bền vững tài nguyên rừng, ngăn chặn việc khai thác rừng bừa bãi. Đầu năm 2019, chứng chỉ FSC đầu tiên của ngành tre Việt Nam đã được cấp cho hơn 3.000ha rừng lùng ở huyện Quan Hóa. Thành quả có được sau một thời gian Dự án nỗ lực thay đổi tập quán và tư duy của người dân thông qua các hoạt động tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm và thí điểm phục tráng các khoảnh rừng lùng.

Người dân và cán bộ dự án tại một vườn ươm cây lùng.

Việc quản lý rừng theo hướng bền vững không chỉ tăng năng suất và chất lượng rừng, mà còn tạo thêm nhiều việc làm và nâng cao thu nhập cho bà con. Nhiều doanh nghiệp ký hợp đồng bao tiêu với giá mua cao, đồng thời lập tổ đan lát và sơ chế tại địa phương để tạo thêm việc làm, đặc biệt là cho phụ nữ và những người lớn tuổi khó đi rừng.

Bà Lương Thị Nguyệt, tổ trưởng một tổ sản xuất tại bản Sại (huyện Quan Hóa), chia sẻ: “Chúng tôi được nâng cao năng lực về quản lý và phát triển tổ nhóm nông dân, hỗ trợ máy móc để mở xưởng sơ chế, thu nhập người lao động tại xưởng được 200.000đ/1 người/1 ngày. Đời sống của bà con chúng tôi đã chuyển biến và khác biệt nhiều. Sau khi Dự án kết thúc, chúng tôi vẫn tự tin duy trì được.”

---------------

Dự án “Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị nghêu và tre tại Việt Nam” (SCBV) do Liên minh Châu Âu tài trợ, thực hiện bởi Oxfam tại Việt Nam, ICAFIS, Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ (NTFPRC) và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). 

Xem thêm tại báo Đảng Cộng sản, bài số 1: https://dangcongsan.vn/kinh-te-va-hoi-nhap/bai-1-doi-thay-o-vung-lung-va...

và bài số 2: https://dangcongsan.vn/kinh-te-va-hoi-nhap/bai-2-nang-gia-tri-cay-luong-...