Oxfam Report Highlights the Potential of Business to Foster Growth and Equality

Tuesday, September 11, 2018

Business has a prime role to play in building an ASEAN that works for all Asians, says the Oxfam Report “The Future of Business: Shaping inclusive growth in South-East Asia,” launched as the World Economic Forum (WEF) ASEAN meeting kicks off in Ha Noi, Viet Nam, 11-13 September 2018.

The report explores how businesses can adopt models that peruse both sustainable financial success and social, community and environmental wellbeing. This is aligned with the ASEAN Economic Community Blueprint 2025 states which envisions a resilient, inclusive, and people-centered economy in the region.

The demand is high for companies who develop market-based solutions to social and environmental challenges. 64% of South-East Asians say they’ll pay more to companies who care, a higher percentage than most of the developed world. Social impact investment is growing with $3.6 billion spent in South-East Asia, and investors and governments are increasingly incentivizing and demanding ethical and responsible business.

South-East Asia has seen remarkable economic growth driven largely by private enterprise with the Gross domestic product (GDP) in the ASEAN region climbing from $37.6 billion to $2.6 trillion in less than five decades.

Unfortunately, despite this economic progress, the divide between the rich and poor has continued to grow. While the Asia Pacific is home to more billionaires than anywhere else, more than 70 million in South East and East Asia don’t have enough food to eat. In Vietnam, the country’s richest man earns more in a day than the poorest person earns in 10 years. The four richest men in Indonesia have more wealth than 100 million people, and in Thailand, 56% of national wealth is owned by the richest 1%.

Given that both growth and inequality seem to be a result or businesses, they have the strongest potential to change the dynamics of how prosperity is shared, by being more inclusive and responsible.

From initiatives that promote social and environmental sustainability in the Cambodian agriculture and garments sectors and inclusive businesses working with poor communities in Thailand and Laos, to Fair Trade social enterprises whose profits are plowed back to producers, a vibrant spectrum of more equitable, inclusive, and sustainable business models is emerging.

However, at present, Inclusive business is the exception rather than the norm, and this needs to change. They are often the result of partnerships between unlikely allies - entrepreneurs, communities, and civil society organizations like Oxfam, and such novel coalitions are crucial to building inclusive businesses.

Speaking marking the launch of the report, Lan Mercado, Asia Regional Director of Oxfam International said, “Today, all businesses have a fundamental and unshakable duty to respect the rights of their workers and communities and to pay a decent living income.

“On top of that, there is an opportunity for businesses to stand out by embracing practices that make them more people and environmentally friendly. The real rewards can only be reaped by working in ways where business and society can benefit together by integrating social and environmental factors at the core of business operations.”

___________________________________

Doanh nghiệp có vai trò chủ chốt trong việc xây dựng một cộng đồng ASEAN hoạt động vì mọi người dân Châu Á. Đây là một nhận định được đưa ra trong Báo cáo mới của Oxfam “Các mô hình kinh doanh tương lai: Định hình tăng trưởng bao trùm ở Đông Nam Á”, được công bố trước thềm Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN tại Hà Nội, Việt Nam từ ngày 11-13 tháng 9 năm 2018. 

Báo cáo đưa ra các mô hình kinh doanh mà doanh nghiệp có thể áp dụng để theo đuổi cả mục tiêu bền vững tài chính và các kết quả tốt đẹp khác về xã hội, cộng đồng và môi trường. Điều này nhất quán với tầm nhìn được đưa ra trong Kế hoạch Tổng thể xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2025 hướng tới một nền kinh tế khu vực có sức bật, phát triển toàn diện và lấy con người làm trung tâm. 

Nhu cầu đối với các công ty có giải pháp thị trường để giải quyết các thách thức về xã hội và môi trường ngày càng cao. 64% người dân Đông Nam Á nói rằng họ sẽ trả giá cao hơn cho các công ty quan tâm đến các yếu tố ngoài lợi nhuận; con số này cao hơn phần lớn các quốc gia phát triển. Đầu tư có tác động xã hội đang tăng với $3,6 tỷ đô-la đã được chi tại Đông Nam Á. Các nhà đầu tư và các chính phủ ngày càng dành nhiều ưu đãi và đặt nhu cầu cao đối với các mô hình kinh doanh có đạo đức và trách nhiêm. 

Đông Nam Á đã chứng kiến sự tăng trưởng kinh tế ngoạn mục, phần lớn từ các doanh nghiệp tư nhân. Chỉ trong vòng không quá 5 thập kỷ, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đã tăng từ $37,6 tỷ vào năm 1970 lên $2,6 nghìn tỷ vào năm 2016. 

Đáng tiếc là, mặc dù nền kinh tế đã có nhiều bước tiến, sự phân hóa giàu nghèo vẫn tiếp tục tăng. Trong khi Châu Á-Thái Bình Dương có nhiều tỷ phú hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới, vẫn còn hơn 70 triệu người tại Đông Nam và Đông Á bị thiếu ăn. Tại Việt Nam, số tiền mà người đàn ông giàu có nhất quốc gia này kiếm được trong một ngày nhiều hơn số tiền mà người nghèo nhất kiếm được trong 10 năm. Bốn người đàn ông giàu có nhất Indonesia có lượng của cải nhiều hơn 100 triệu người cộng lại; và tại Thái Lan, 56% của cải của quốc gia thuộc về 1% người giàu có nhất. 

Vì sự tăng trưởng và bất bình đẳng là kết quả của việc kinh doanh, doanh nghiệp có tiềm năng lớn nhất trong việc thay đổi các động lực chia sẻ thịnh vượng theo hướng bao trùm và có trách nhiệm hơn. 

Từ các sáng kiến thúc đẩy tính bền vững về xã hội và môi trường trong ngành nông nghiệp và may mặc tại Cambodia và các mô hình kinh doanh bao trùm làm việc cùng cộng đồng nghèo tại Thái Lan và Lào, cho đến các doanh nghiệp xã hội Thương mại Công bằng đưa lợi nhuận trở lại với người sản xuất, rất nhiều mô hình năng động hướng tới kinh doanh công bằng, bao trùm và bền vững hơn đang nổi lên.

Tuy nhiên, trong thời điểm hiện tại, kinh doanh bao trùm là một ngoại lệ thay vì là chuẩn mực chung- Điều này cần thay đổi. Các mô hình kinh doanh này thường là kết quả của mối quan hệ đối tác giữa các doanh nhân, cộng đồng và tổ chức xã hội dân sự như Oxfam. Những liên minh mới này là có ý nghĩa tiên quyết trong việc xây dựng doanh nghiệp bao trùm. 

Phát biểu khi công bố báo cáo, bà Lan Mercado, Giám đốc khu vực Châu Á, Oxfam Quốc tế đã nhấn mạnh rằng, “Hiện nay, tất cả các doanh nghiệp có một nghĩa vụ cơ bản và không thể lay chuyển – đó là tôn trọng quyền của những người lao động và cộng đồng, và phải trả một mức lương để người lao động đủ sống”. 

“Trên hết, đó là cơ hội để các doanh nghiệp tạo ra sự khác biệt bằng cách áp dụng các thực hành giúp doanh nghiệp thân thiện với con người và môi trường hơn. Phần thưởng thực sự chỉ có thể đạt được bằng cách cả doanh nghiệp và xã hội cùng hưởng lợi thông qua việc lồng ghép các yếu tố xã hội và môi trường vào cốt lõi của hoạt động kinh doanh.”