Bac Lieu province supports shrimp farmers, cooperatives and enterprises in the value chain to access to the loan funds.

Wednesday, September 6, 2017

Bac Lieu province supports shrimp farmers, cooperatives and enterprises in the value chain to access to the loan funds.

On August 14th, Chairman of Bac Lieu People's Committee Mr. Duong Thanh Trung made a concrete steer to the implementation of shrimp value chain financing scheme (attached). The steering includes (1) Department of Agriculture and Rural Development, State Bank of Vietnam, Bac Lieu branch, local authorities and enterprises coordinate and implement three shrimp value chain projects; (2) Develop Rules and regulations for value chain linkage and (3) Provide and support farmers in production area to engage in value chain and collaborative groups.

Those are also the key outputs that Oxfam and partner (ICAFIS) have been working on over the past 2 years under the "Project Sustainable and Equitable Shrimp Production and Value Chain development in Vietnam (SUSV)" project; funded by the European Union through the SWITCH-Asia program.

Through the SUSV project, shrimp farming cooperatives and enterprises are engaged in value chain production in the Bac Lieu province. With this steer of the provincial Chairman, the SMEs in shrimp value chain will be able to access the loan funds allocated for value chain development. They will be supported in loan application procedures to ensure to fit with requirement of the program. These SMEs will then be responsible for disbursement of credit to cooperative/collaboration groups and small scale farmer for production investment, based on value chain cooperation agreements.

From the legal perspective, the Decision No 1050/QD-NHNN (2014) and Decree 55/2015/ND-CP (2015) were issued since 2014. However, in practice, there are not many SMEs and farmers of agricultural product value chains could access to the fund. Especially, none of shrimp value chain did. This direction of Bac Lieu province will facilitate shrimp farmers, cooperatives and enterprises in the value chain to access to credit for their production and investment.

This is the initial result from the continual efforts of the SUSV project partners, after 6 meetings between the Institute of Strategic Policy and Banking, the provincial People's Committees, branches of provincial state banks and banks.

The call to action from Mr. Duong Than Trung has reinforced the importance of the shrimp value chain projects being implemented by the Banking Strategy Institute, ICAFIS and Oxfam. There is still a lot of work to do to ensure that SMEs and farmers are properly consulted in the process to develop financing scheme and value chain cooperation contract. SUSV is also planned to expanse this model if it’s working well to Soc Trang and Ca Mau, as well as to the greater Mekong Delta.

 

Tỉnh Bạc Liêu hỗ trợ chuỗi liên kết nuôi tôm tìm vốn vay

Ngày 14/8, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung đã có chỉ đạo về việc triển khai cho vay theo chuỗi giá trị tôm tỉnh Bạc Liêu sau khi có buổi làm việc với Viện Chiến Lược Ngân Hàng về chương trình cho vay theo chuỗi. Theo đó, (1) Sở NN&PTNT, Ngân hàng nhà nước Việt nam chi nhánh Bạc Liêu, chính quyền cơ sở và các doanh nghiệp xây dựng và triển khai thực hiện ba dự án điểm về chuỗi giá trị tôm, (2) bộ quy tắc cho liên kết chuỗi và (3) tuyên truyền người nuôi tham gia xây dựng vùng nguyên liệu và liên kết.

Đây cũng chính là ba nội dung quan trọng của Dự án “Phát triển chuỗi giá trị sản xuất tôm bền vững - công bằng tại Việt Nam - SUSV” do Liên Minh Châu Âu tài trợ thông qua chương trình Chuyển Dịch Châu Á , do Trung tâm Hợp tác quốc tế Nuôi trồng và Khai thác thủy sản bền vững (ICAFIS) và Oxfam tại Việt Nam triển khai và vận động chính sách trong gần 2 năm qua.

Như vậy, các THT/HTX nuôi tôm và các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất tôm tại Bạc Liêu sẽ được tiếp cận nguồn vốn này một cách thuận lợi. Doanh nghiệp với vai trò là đầu mối chuỗi giá trị tôm sẽ được hỗ trợ về mặt cơ chế, hướng dẫn thủ tục và tiếp cận nguồn vốn ưu đãi theo các chương trình cho vay vốn theo chuỗi giá trị và các doanh nghiệp đầu mối này sẽ là đơn vị giải ngân nguồn vốn này tới các THT/HTX và người nuôi tôm dựa trên hợp đồng hợp tác trong chuỗi giá trị .

Về hành lang pháp lý đã có Nghị định số 55/2015/NĐ-CP và Quyết định 1050/QĐ-NHNN được ra đời tuy nhiên trong thực tế triển khai, chưa có nhiều chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp được tiếp cận nguồn vốn này. Đặc biệt là trong ngành tôm chưa có chuỗi nào tiếp cận được. Chỉ đạo này của CT tỉnh Bạc Liêu sẽ mở đường tiếp cận vốn cho các người nuôi tôm, HTX/THT và doanh nghiệp trong chuỗi tôm.

Đây là kết quả đầu tiên của sự nỗ lực không ngừng của các đối tác trong dự án SUSV, với 6 cuộc họp gặp giữa Viện Chính Sách Chiến Lược Ngân Hàng với UBND tỉnh, chi nhánh ngân hàng nhà nước các tỉnh, các ngân hàng thương mại và các doanh nghiệp chế biến Thủy Sản, THT/HTX nuôi tôm và rất nhiều cuộc gặp song phương.

Kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch Tỉnh đã khẳng định tầm quan trọng của ngành Tôm cũng như dự án SUSV. Dự án Sẽ vẫn còn phải nỗ lực nhiều để đảm bảo các doanh nghiệp và người nông dân nuôi tôm được tham vấn đầy dủ trong tiến trình xây dựng quy chế tín dụng cũng như các hợp đồng hợp tác trong chuỗi giá trị. Viện chính sách Chiến Lược Ngân Hàng, Oxfam tại Việt Nam và ICAFIS tiếp tục thúc đẩy và sẽ nhân rộng mô hình tại Sóc Trăng và Cà Mau, cũng như toàn Đồng Bằng Sông Cửu Long.