[Photobook] A Human Economy

Paper publication date: 
Thursday, March 17, 2022

Inequality is growing rapidly around the world. In doing so, it is threatening global stability and sustainable development. Global inequalities in income, access to healthcare and education, and in citizens' voices and participation in decision-making, have all worsened during the COVID-19 pandemic.

In light of these, Oxfam proposes a Human Economy in Vietnam. With nine focal areas, this Human Economy model puts people and the planet before profit. It forms a successful economic and social system that benefits everyone, not just the privileged few. It also avoids transgressing planetary and environmental boundaries, with a commitment to social foundations and integrity.

This photo book is a collection of seven miniature models created by Oxfam in Vietnam and Sai Gon Xua. It aims to paint a broad picture of our society today. Inarguably, these models do not aim to represent all areas in the Human Economy framework nor do we try to cover all facets of development. However, we hope these can serve as ‘food for thought’ to spark ideas of a Human Economy. A Human Economy, built for the many, not just the few, will end inequality and poverty for good and protect the environment for generations to come.

 

Trên thế giới, bất bình đẳng đang tăng nhanh ở nhiều quốc gia và đe dọa sự ổn định và phát triển bền vững. Bất bình đẳng toàn cầu về thu nhập, tiếp cận dịch vụ y tế và giáo dục, tiếng nói và sự tham gia vào chính sách của người dân trở nên nghiêm trọng hơn trong đại dịch COVID-19.

Trong bối cảnh đó, Oxfam đề xuất xây dựng Nền kinh tế Nhân văn tại Việt Nam. Với chín lĩnh vực ưu tiên, mô hình Nền kinh tế Nhân văn đặt con người và Trái đất lên trên lợi nhuận, hình thành nên hệ thống kinh tế và xã hội thành công, mang lại lợi ích cho số đông chứ không chỉ cho một số ít người giàu, và những giới hạn của hành tinh và mội trường không bị xâm phạm, những nền tảng xã hội được đảm bảo.  

Cuốn sách nhỏ này tập hợp những lát cắt từ  bảy mô hình thu nhỏ (miniature) do Oxfam tại Việt Nam và Sài Gòn Xưa thực hiện, nhằm minh họa một phần bức tranh xã hội hiện tại. Mặc dù các mô hình này chưa đại diện được tất cả các lĩnh vực của Nền Kinh tế Nhân văn, và chúng tôi cũng không tham vọng đề cập được tất cả các vấn đề phát triển, nhưng hy vọng đây là những gợi mở đầu tiên cho chúng ta khi nghĩ về Nền Kinh tế Nhân văn. Một nền Kinh tế Nhân văn được xây dựng dành cho đa số, chứ không chỉ mang lại lợi ích cho một nhóm nhỏ, sẽ chấm dứt tình trạng bất bình đẳng và vĩnh viễn xóa bỏ đói nghèo. Một Nền Kinh tế Nhân văn sẽ bảo vệ môi trường cho các thế hệ tiếp theo.