An economy for the 99%

Paper publication date: 
Wednesday, January 18, 2017

It's time to build a human economy that benefits everyone, not just the privileged few.

New estimates show that just eight men own the same wealth as the poorest half of the world. As growth benefits the richest, the rest of society – especially the poorest – suffers. The very design of our economies and the principles of our economics have taken us to this extreme, unsustainable and unjust point. Our economy must stop excessively rewarding those at the top and start working for all people. Accountable and visionary governments, businesses that work in the interests of workers and producers, a valued environment, women’s rights and a strong system of fair taxation, are central to this more human economy.

__________________________________________________

Đã đến lúc cần phải xây dựng một nền kinh tế nhân văn, mang lại lợi ích cho tất cả mọi ngƣời, thay vì chỉ cho một vài người có đặc quyền.

Những ước tính gần đây cho thấy chỉ có 8 người giàu nhất sở hữu khối tài sản bằng tài sản của một nửa số dân nghèo nhất của thế giới. Khi sự phát triển chỉ mang lại lợi ích cho những người giầu nhất thì phần còn lại của xã hội – đặc biệt là những người nghèo nhất – phải gánh chịu hậu quả. Chính thiết kế của các nền kinh tế và các nguyên tắc kinh tế đã đưa con người tới tình trạng cực đoan như hiện nay, không bền vững và không công bằng. Nền kinh tế của chúng ta phải ngừng đãi ngộ hậu hĩnh những người thuộc tầng lớp cao nhất, thay vào đó phải vì lợi ích của tất cả mọi người. Nền kinh tế vì con người này nhất định không thể thiếu vai trò của các chính phủ và doanh nghiệp có trách nhiệm và tầm nhìn với nỗ lực mang lại lợi ích cho người lao động, người sản xuất, bảo vệ môi trường, quyền của phụ nữ và hệ thống thuế bình đẳng và hiệu quả.