New Zealand supports the recovery of Vietnam from the pandemic with NZD$2million assistance


(Photo: From left to right: Ms. Vu Thi Quynh Hoa, National Director, Oxfam in Vietnam - Ms. Le Kim Dung, Country Director of CARE International in Vietnam - Ms. Tredene Dobson, New Zealand Ambassador to Vietnam - Mr. Nguyen Minh Vu, Permanent Deputy Minister of Foreign Affairs of Vietnam - Ms. Rana Flowers, Chief Representative of UNICEF Viet Nam)

On the afternoon of 11th May, The New Zealand Ambassador to Vietnam, H.E. Tredene Dobson, and Vice Minister of the Ministry of Foreign Affairs Nguyen Minh Vu announced a NZ$2million contribution from Aotearoa New Zealand to support Vietnam’s recovery from the COVID-19 pandemic. The project will include NZ$1 million for medical equipment, provided through UNICEF Vietnam, and NZ$1 million for community level economic recovery support through CARE International and Oxfam in Vietnam. 

Mr. Nguyen Minh Vu, Permanent Deputy Minister of Foreign Affairs of Vietnam

In this project, Oxfam  and partners will support job skill trainings and financial assistance for at least 2,300 informal workers such as street vendors, small family business shops, lottery ticket sellers, etc. in Ho Chi Minh City and Binh Duong province for them to build their livelihood resilience. We will focus on helping women and people with disabilities as they are the most affected by COVID-19. 

Ms. Vu Thi Quynh Hoa, National Director, Oxfam in Vietnam

This component continues the relief activities funded by the Embassy of New Zealand through Oxfam in Vietnam and its partners at the peak of the COVID-19 epidemic in 2021.

International organizations share experiences in COVID-19 relief

————

See more photos here: https://flic.kr/s/aHBqjzQs7T

Read more: 

https://tuoitre.vn/new-zealand-ho-tro-viet-nam-vat-tu-y...

https://vietnamnet.vn/new-zealand-ho-tro-gan-30-ti-dong...

https://baochinhphu.vn/new-zealand-cong-bo-goi-ho-tro...

https://vietnamnews.vn/.../new-zealand-donates-nz2...

Studies on the impact of COVID-19 on the lives of Vietnamese people, including a study conducted by Social Life in 2021 with the support of Oxfam in Vietnam, show that female migrant workers work in the informal sector were hit the hardest hit by COVID-19 pandemic. They suffer from multi-dimensional impacts, from employment, income, health, health, and psychology. Losing income when the gap between July and September 2021 makes them suffer from complex injuries and psychological trauma due to loss of income, poverty, and new epidemics. Most of them find it difficult to switch to another profession.

New Zealand công bố gói hỗ trợ trị giá 2 triệu đô la dành cho Việt Nam phục hồi sau đại dịch

Chiều 11/5, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, Bà Tredene Dobson, cùng Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam, Ông Nguyễn Minh Vũ công bố gói hỗ trợ trị giá 2 triệu đô la New Zealand từ Aotearoa New Zealand giúp Việt Nam phục hồi sau đại dịch COVID-19. Gói hỗ trợ này bao gồm 1 triệu đô la New Zealand dành cho hỗ trợ vật tư y tế được triển khai thông qua tổ chức UNICEF Việt Nam và 1 triệu đô la New Zealand trọng tâm vào phục hồi sinh kế cho cộng đồng yếu thế ở Việt Nam thông qua tổ chức Oxfam tại Việt Nam và CARE Quốc tế tại Việt Nam.

Trong dự án này, Oxfam và các đối tác là Social Life và Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) sẽ hỗ trợ đào tạo việc làm và tài chính cho ít nhất 2.300 lao động tự do như người bán hàng rong, hộ kinh doanh nhỏ, người bán vé số…tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, giúp họ phục hồi sinh kế sau đại dịch. Hợp phần do Oxfam và các đối tác triển khai đặc biệt tập trung hỗ trợ phụ nữ lao động di cư và người khuyết tật vì đây là hai nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đại dịch.

Hợp phần này tiếp nối các hoạt động cứu trợ do Đại sứ quán New Zealand tài trợ thông qua tổ chức Oxfam và các đối tác vào thời điểm đỉnh dịch COVID-19 năm 2021.

————

Đọc thêm tại:

https://tuoitre.vn/new-zealand-ho-tro-viet-nam-vat-tu-y...

https://vietnamnet.vn/new-zealand-ho-tro-gan-30-ti-dong...

https://baochinhphu.vn/new-zealand-cong-bo-goi-ho-tro...

https://vietnamnews.vn/.../new-zealand-donates-nz2...

Các nghiên cứu về tác động của COVID-19 tới đời sống của người dân Việt Nam, trong đó có nghiên cứu do Social Life thực hiện năm 2021 với sự hỗ trợ của Oxfam, cho thấy phụ nữ lao động di cư làm việc tại khu vực phi chính thức là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề trong dịch COVID-19. Họ chịu các tác động đa chiều, từ việc làm, thu nhập, y tế, sức khỏe, tâm lý. Mất thu nhập khi giãn cách tháng 7-9 năm 2021 khiến họ mất khả năng cầm cự, và chịu các thương tổn phức hợp và sang chấn tâm lý do mất thu nhập, nghèo, đối mặt mới dịch bệnh. Phần đông trong số họ gặp khó khăn trong việc chuyển sang nghề khác.