Thông báo kết quả xét duyệt tài trợ lần thứ nhất - Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (JIFF)

Ban Thư ký Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (EU JULE JIFF, gọi tắt là Quỹ JIFF) và tổ chức Oxfam tại Việt Nam trân trọng thông báo kết quả xét duyệt tài trợ lần thứ nhất như sau:

Đợt kêu gọi nộp đề xuất sáng kiến tư pháp lần thứ nhất với chủ đề bình đẳng giới và gia đình, Ban Thư ký Quỹ JIFF đã nhận được 60 hồ sơ xin tài trợ từ Quỹ JIFF với mục tiêu tăng cường tiếp cận công lý cho nhóm đối tượng yếu thế, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số và người nghèo ở Việt Nam.

Sau khi Ban thư ký đánh giá tính hợp lệ của các hồ sơ, Ban xét duyệt tài trợ độc lập của Quỹ JIFF đã tiến hành đánh giá chất lượng của các sáng kiến và lựa chọn những sáng kiến có chất lượng nhất trình Ban chỉ đạo dự án. Kết quả, Ban chỉ đạo dự án đã phê duyệt 14 (mười bốn) sáng kiến có chất lượng và phù hợp với yêu câu của Quỹ JIFF để cấp tài trợ. Xin chúc mừng các cơ quan đã nhận được tài trợ lần này và mong có sự hợp tác chặt chẽ với quý vị trong thời gian tới để triển khai các sáng kiến có hiệu quả. Danh sách các sáng kiến được nhận tài trợ lần 1 từ Quỹ JIFF có thể tham khảo tại file đính kèm.

Trong thời gian tới Quỹ JIFF sẽ kêu gọi nộp hồ sơ xin tài trợ lần 2, chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được các đề xuất của các tổ chức quan tâm. Ngoài ra, đối với những sáng kiến chưa được phê duyệt lần này nhưng có nội dung phù hợp trong các đợt kêu gọi lần sau, chúng tôi khuyến khích các tổ chức có những chỉnh sửa phù hợp và nộp lại hồ sơ xin tài trợ.

Quỹ JIFF là 1 trong 2 hợp phần của Chương trình tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (EU JULE), do Liên minh Châu Âu tài trợ và Ban Thư ký Quỹ JIFF, đặt tại OXFAM quản lý thực hiện. Mục tiêu của JIFF nhằm hỗ trợ cho các tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam, có kinh nghiệm và hoạt động thích hợp được công nhận trong lĩnh vực pháp luật để thực hiện các hoạt động hỗ trợ tiếp cận tư pháp cho công dân Việt Nam.

Quý vị có thể xem thêm thông tin về Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (EU JULE JIFF) tại đây.