Thông báo kết quả xét duyệt tài trợ lần thứ hai - Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (JIFF)

Ban Thư ký Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (EU JULE JIFF, gọi tắt là Quỹ JIFF) và tổ chức Oxfam tại Việt Nam trân trọng thông báo kết quả xét duyệt tài trợ lần thứ hai như sau:

Đợt kêu gọi nộp đề xuất sáng kiến tư pháp lần thứ hai với chủ đề Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền của người dân trong lĩnh vực lao động, việc làm và thực thi thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế, giáo dục, Ban Thư ký Quỹ JIFF đã nhận được 59 hồ sơ xin tài trợ.

Sau khi Ban thư ký đánh giá tính hợp lệ của các hồ sơ, Ban xét duyệt tài trợ độc lập của Quỹ JIFF đã tiến hành đánh giá chất lượng của các sáng kiến và lựa chọn những sáng kiến có chất lượng nhất trình Ban chỉ đạo dự án. Kết quả, Ban chỉ đạo dự án đã phê duyệt 19 (mười chín) sáng kiến có chất lượng và phù hợp với yêu cầu của Quỹ JIFF để cấp tài trợ.

Xin chúc mừng các cơ quan đã nhận được tài trợ lần này và mong có sự hợp tác chặt chẽ với quý vị trong thời gian tới để triển khai các sáng kiến có hiệu quả. Danh sách các sáng kiến được nhận tài trợ lần 2 từ Quỹ JIFF có thể tham khảo tại file đính kèm.

Chúng tôi vẫn còn 2 đợt mời gọi nộp sáng kiến tư pháp xin tài trợ trong thời gian tới, hy vọng sẽ tiếp tục nhận được các đề xuất của các tổ chức quan tâm. Ngoài ra, đối với những sáng kiến chưa được phê duyệt lần này nhưng có nội dung phù hợp trong các đợt kêu gọi lần sau, chúng tôi khuyến khích các tổ chức có những chỉnh sửa phù hợp và nộp lại hồ sơ xin tài trợ.

-----------------------------

Quỹ JIFF là 1 trong 2 hợp phần của Chương trình tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (EU JULE), do Liên minh Châu Âu tài trợ và Ban Thư ký Quỹ JIFF, đặt tại OXFAM quản lý thực hiện. Mục tiêu của JIFF nhằm hỗ trợ cho các tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam, có kinh nghiệm và hoạt động thích hợp được công nhận trong lĩnh vực pháp luật để thực hiện các hoạt động hỗ trợ tiếp cận tư pháp cho công dân Việt Nam.

Xem thêm thông tin về Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (EU JULE JIFF) tại đây.

Không bỏ lỡ các thông tin mới nhất trên Facebook chính thức của Quỹ JIFF