Biomass gasification

Biomass gasification technology applied in green tea processing in Thai Nguyen provides a clean, economical, available energy solution, and generates jobs for many local people.
Công nghệ khí hóa sinh khối được áp dụng trong chế biến chè xanh ở Thái Nguyên đem lại một giải pháp năng lượng sạch, kinh tế, dễ kiếm, và tạo công ăn việc làm cho nhiều người dân địa phương.
The delegation witnessed the excitement of the target groups, the benefits of applying VCBG technology, the benefits of the project contributing to promoting green growth, sustainable energy transition, and replication of the circular economy model in Thai Nguyen province.
Tea is one of the vital agricultural industries in Thai Nguyen. However, the process of drying tea raises many concerns about its negative impact on the environment and the health of producers. On the other hand, a large amount of waste from agroforestry production is a potential, but currently...
Thái Nguyên – Hôm nay 10/11, Oxfam cùng Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn Sáng tạo và Phát triển Bền vững (CCS) và các đối tác tổ chức hội thảo khởi động dự án “Công nghệ khí hóa sinh khối - Giải pháp năng lượng bền vững cho chế biến nông sản và quản lý chất thải ở nông thôn Việt Nam” (BEST), do liên...
Subscribe to RSS - Biomass gasification