How to tackle inequality in Vietnam?

Paper author: 
Nguyen Tran Lam, Oxfam in Vietnam
Paper publication date: 
Thursday, January 12, 2017

Ha Noi, Viet Nam – “Increasing inequality is threatening decades of progress”. This is one of the findings from the research on inequality in Viet Nam, conducted by Oxfam as a part of the Even it Up campaign.

The Oxfam report reveals how great the economic gulf between the richest and the poorest has become in Vietnam. The richest man in Vietnam earns more in a day than the poorest Vietnamese earns in 10 years. In an hour, the richest Vietnamese can earn almost 5,000 times more than what the poorest 10 percent of Vietnamese spend every day on their basic needs. Vietnam's 210 super-rich earn more than enough in one year to lift 3.2 million people out of poverty and end extreme poverty in Vietnam.

The research also reviews four pillars of an equitable policy framework: tax system, ‘socialization’ of public services, spending on health and education, and labour policies. The government’s existing policies in these four areas reflect both strengths and areas for improvement.

__________________________________________________

Hà Nội, Việt Nam - "Gia tăng bất bình đẳng đang đe doạ sự đi lên của quốc gia trong nhiều thập kỉ". Đây là một trong những phát hiện trong nghiên cứu về bất bình đẳng tại Việt Nam được thực hiện bởi Oxfam. Hoạt động nghiên cứu này là một phần thuộc chiến dịch "Thu Hẹp Khoảng Cách".

Báo cáo của Oxfam chỉ ra khoảng cách kinh tế giữa hai tầng lớp giàu-nghèo tại Việt Nam đang ngày trở nên to lớn. Số tiền người giàu nhất Việt Nam kiếm được trong một ngày còn nhiều hơn của người nghèo nhất làm ra trong 10 năm. Trong một giờ đồng hồ, người Việt giàu nhất có thể kiếm được gấp 5,000 lần so với số tiền 10% người Việt nghèo nhất chi tiêu mỗi ngày cho nhu cầu cơ bản của họ. Hay số tiền 210 người siêu giàu của Việt Nam làm ra trong một năm có thể giúp cho 3.2 triệu người của nước ta thoát đói nghèo và chấm dứt nghèo cực độ. 

Nghiên cứu đồng thời cũng đưa ra những đánh giá về bốn trụ cột của khung chính sách công minh: hệ thống thuế, xã hội hoá dịch vụ công cộng, chi tiêu cho y tế & giáo dục, và chính sách cho người lao động. Có thể thấy, những chính sách hiện tại của Chính phủ trong bốn lĩnh vực này đều phản ánh cả điểm mạnh lẫn các điểm cần cải thiện.