Gender Stereotypes against Female Leaders in the Vietnamese Media

Paper author: 
Vũ Tiến Hồng, Dương Trọng Huế, Barbara Barnett, Tien-Tsung Lee.
Paper publication date: 
Thursday, January 12, 2017

This report is part of an effort led by Oxfam in Vietnam in order to provide empirical research on gender stereotypes and prejudices against women’s leadership in Vietnam. It was conducted by a team of researchers in late 2015 and early 2016. The report seeks to answer several questions including the portrayals of female leaders in the news in Vietnam, journalists’ attitudes to and perception of women’s political leadership, and how these attitudes and perceptions may influence news content production.

It also provides recommendations for interventions. Ultimately its goal is to contribute to changing the biased perception of women’s leadership among the media and the public in Vietnam, thus helping increase the representation of women in the country’s legislative, administrative and business systems.

The report is based on a review of the literature and an analysis of original data collected in late 2015 and early 2016. This report analyzes three types of data including news content, survey and in-depth interviews. The report begins with a section on the context of women’s leadership in Vietnam. The second section is a brief review of the literature. Here, we provide rationale for the project. The subsequent section focuses on the methods used in conducting the research. The fourth section presents the findings. Recommendations are discussed in the last section.

Attached documents include Full Report (both English and Vietnamese versions) and Executive Summary (both English and Vietnamese versions)

__________________________________________________

áo cáo này là kết quả của một dự án nghiên cứu của Oxfam nhằm tìm hiểu và đưa ra những bằng chứng về định kiến giới đối với nữ lãnh đạo ở Việt Nam. Báo cáo do một nhóm các nhà nghiên cứu thực hiện vào cuối năm 2015 và đầu năm 2016. Báo cáo này mong muốn trả lời một số câu hỏi như: Liệu có tồn tại các nội dung định kiến giới đối với lãnh đạo nữ trên báo chí chính thống tại Việt Nam hay không? Thái độ cũng như nhận thức của các nhà báo đối với vai trò lãnh đạo của nữ giới và những ảnh hưởng đối với quá trình sản xuất nội dung tin tức báo chí.

Báo cáo cũng đưa ra các khuyến nghị cho các hoạt động can thiệp. Tóm lại, mục tiêu của dự án này là nhằm góp phần thay đổi nhận thức, quan điểm và định kiến đối với nữ lãnh đạo trong truyền thông cũng như công chúng Việt Nam, đồng thời qua đó tạo ra môi trường thuận lợi nhằm thúc đẩy vai trò lãnh đạo của nữ giới trong hệ thống lập pháp, hành chính cũng như trong kinh doanh.

Báo cáo này có hai phần quan trọng, một là điểm qua các kết quả nghiên cứu trước đây về vấn đề này trên thế giới và tại Việt Nam và phần hai là phân tích số liệu do nhóm nghiên cứu tổ chức thu thập. Riêng phần phân tích, chúng tôi thực hiện trên ba loại số liệu là nội dung báo chí, khảo sát và phỏng vấn sâu.

Phần đầu của báo cáo tập trung vào các thông tin bối cảnh về vai trò lãnh đạo của nữ giới tại Việt Nam. Trong phần hai chúng tôi cung cấp các thông tin lý luận và khung lý thuyết. Phần ba tập trung vào các phương pháp sử dụng trong việc thực hiện báo cáo này. Sau đó là phần kết quả. Phần cuối là các khuyến nghị.