[Report] Assessing Vietnam's Tax Incentive Policies

Paper author: 
Truong Ba Tuan and Le Quang Thuan
Paper publication date: 
Tuesday, May 16, 2017

Over the last three decades, like many other developing countries, as part of its economic reform, Vietnam has introduced various forms of tax incentives to stimulate investment, export promotion and employment creation. The assessment of Vietnam tax incentive policies commissioned by Oxfam in Vietnam has showed that Vietnam has provided numerous and generous tax incentives, however the investment decision of investors depends more on political and economic stability, tax legal framework, infrastructure, and labor cost, much less on tax incentives.  There is also lack of data, transparency and evidences of the cost and benefit of tax incentives. Generous tax incentives have contributed to reduction of state budget revenue, meanwhile Vietnamese citizens are facing a high burden of health expenditure and many impoverished by health cost.

The purpose of this research is to provide an in-depth-discussion on the development of Vietnam's tax incentive regime and its effectiveness.

 

Trong ba thập kỷ vừa qua, tương tự như nhiều quốc gia đang phát triển khác, cùng với việc thực hiện các chính sách cải cách kinh tế, Việt Nam đã áp dụng nhiều hình thức ưu đãi thuế như giảm thuế suất phổ thông, ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế, miễn thuế nhập khẩu,... để khuyến khích đầu tư, khuyến khích xuất khẩu, tạo việc làm,... Tuy nhiên, đánh giá về hiệu quả của các chính sách ưu đãi thuế còn rất khác nhau giữa những nhà nghiên cứu và những nhà hoạch định chính sách. Cho đến nay, Việt Nam chưa có cơ chế phù hợp để đánh giá thỏa đáng chi phí và lợi ích của chính sách ưu đãi thuế; hiện cũng không có đủ thông tin và dữ liệu cần thiết để phân tích kỹ lưỡng hiệu quả của chính sách ưu đãi thuế.

Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu này là phân tích và đánh giá hiệu quả chính sách ưu đãi thuế tại Việt Nam.