[Research Report] Multidimensional Inequality in Vietnam

Paper publication date: 
Thursday, November 5, 2020

Vietnam has achieved great economic development over the past 30 years. However, there is growing concern over increasing inequalities in other aspects of life, in particular opportunities and voice for certain population subgroups. Meanwhile, there is still a sizeable and significant lacuna in multidimensional analysis to provide a comprehensive and indepth view of inequality.

This study is a first attempt to examine multidimensional inequality in those key domains of inequality in the country: life and health, education and learning, and participation, influence, and voice.

The research findings point at large gaps between subpopulation groups across spatial, socio-economic, and ethnic axes of inequalities in their capability to enjoy the right to a proper, quality education and to experience a life free of illness and access to quality healthcare facilities. People belonging to ethnic minorities (EM), women, and inhabitants from rural provinces are more affected by inequalities in health and education than the Kinh, men, and higher-income households living in predominantly urban areas. Furthermore, inequality in the capability to participate, raise one’s voice, and influence public matters is extremely acute between men and women and the poorest households and with a lower level of education, compared to the richest, urban, highly educated households.

 

Việt Nam đã và đang đạt được nhiều thành tựu vượt bậc về phát triển kinh tế trong vòng 30 năm qua. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều lo ngại về bất bình đẳng gia tăng trên nhiều bình diện của cuộc sống, đặc biệt về cơ hội và tiếng nói đối với một số nhóm dân cư. Trong khi đó, vẫn còn khoảng trống trong phân tích đa chiều để có cái nhìn toàn diện và có chiều sâu về bất bình đẳng.

Nghiên cứu này là nỗ lực tiên phong trong việc đánh giá bất bình đẳng đa chiều trên những lĩnh vực quan trọng: cuộc sống và sức khỏe; giáo dục và học tập; sự tham gia, sự ảnh hưởng và tiếng nói.

Những phát hiện chính từ nghiên cứu cho thấy có sự chênh lệch lớn giữa các nhóm dân cư khác nhau về khu vực địa lý, vùng kinh tế-xã hội, và dân tộc về khả năng thực hiện quyền được tiếp cận nền giáo dục chất lượng, quyền được sống khỏe mạnh cùng khả năng tiếp cận cơ sở vật chất, dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng. Nhóm dân tộc thiểu số (DTTS), phụ nữ và khu vực nông thôn chịu nhiều ảnh hưởng từ bất bình đẳng trong tiếp cận sức khỏe và giáo dục hơn nhóm dân tộc Kinh, nam giới và hộ có thu nhập cao sinh sống chủ yếu ở khu vực thành thị. Ngoài ra, bất bình đẳng trong khả năng tham gia, lên tiếng và tạo ảnh hưởng tới những vấn đề cộng đồng cũng đặc biệt rõ rệt giữa nhóm nam và nữ, giữa nhóm hộ nghèo nhất có trình độ học vấn thấp với nhóm hộ giàu nhất, sống ở thành thị và có trình độ học vấn cao.