[Research] Inequality on the rise - What do people think?

Inequality is a rising topic of concern in Vietnam. Measured in income terms, inequality remains at average levels compared to other countries, and relative inequality indexes did not change considerably during the 2004 – 2012 period. Yet public perceptions of inequality paint a different picture. This study shows that many Vietnamese perceive that the actual inequality situation differs from that shown in economic statistics. Although income inequality is the most worrying form of inequality, Vietnamese citizens are also strongly concerned about inequality of opportunities, such as access to education, healthcare and employment; and inequality in processes, especially regarding the ability to use social connections for personal gain.

This pioneering study employs mixed quantitative and qualitative survey methods to explore the perceptions of inequality amongst more than 2,000 Vietnamese – men and women, Kinh and ethnic minorities – in six provinces across the country. The quantitative part of the survey was implemented by the World Bank and the Institute of Labour Science and Social Affairs (under MoLISA); corresponding qualitative research was conducted by Oxfam and Truong Xuan (Ageless) Consulting Firm in 2013.

 

Bất bình đẳng đang là một vấn đề được quan tâm trong xã hội hiện nay. Ở khía cạnh thu nhập, các chỉ số bất bình đẳng của Việt Nam ở mức trung bình so với các nước khác và không thay đổi nhiều trong giai đoạn 2004 – 2012. Tuy nhiên, nghiên cứu về nhận thức của người dân về bất bình đẳng cho thấy một bức tranh khác. Nghiên cứu này chỉ ra rằng, nhiều người dân Việt Nam tin rằng bất bình đẳng, trong thực tế khác với những gì được chỉ ra bằng số liệu. Mặc dù bất bình đẳng về thu nhập là dạng thức đáng lo ngại nhất, người dân cũng rất quan tâm đến bất bình đẳng về cơ hội, ví dụ như cơ hội tiếp cận giáo dục, y tế và nghề nghiệp và bất bình đẳng về tiến trình nhất là liên quan đến tình trạng tận dụng mối quan hệ xã hội cho lợi ích cá nhân.

Nghiên cứu “Bất bình đẳng gia tăng: Người dân nghĩ gì?”, kết hợp giữa phương pháp định tính và định lượng, để tìm hiểu sâu về nhận thức về bất bình đẳng của hơn 2.000 người dân, phụ nữ và nam giới, người Kinh và người dân tộc thiểu số tại 06 tỉnh của Việt Nam vào năm 2013. Phần nghiên cứu định lượng được thực hiện bởi tổ chức Ngân hàng thế giới và Viện Khoa học Lao động và Xã hội (trực thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội); Oxfam và nhóm tư vấn Trường Xuân thực hiện nghiên cứu định tính.