[Report] Fighting Inequality in the Time of COVID-19

The Commitment to Reducing Inequality Index 2020

Paper publication date: 
Thursday, October 8, 2020

New global index shows “catastrophic” failure to tackle inequality left majority of world’s countries woefully unprepared for COVID-19

Norway tops index, United States flails at 26, South Sudan ranks last. Overall, Vietnam does well on the Commitment to Reducing Inequality Index (CRII), coming second within ASEAN, and ranks 77 out of 158 countries this year.

Very low spending on public healthcare, weak social safety nets and poor labor rights meant the majority of the world’s countries were woefully ill-equipped to deal with COVID-19, reveals new analysis from Oxfam and Development Finance International (DFI) today.  

The Commitment to Reducing Inequality Index (CRII) shows that only 26 out of 158 countries were spending the recommended 15 percent of their budgets on health prior to the pandemic, and in 103 countries at least one in three workers lacked basic labor rights and protections, like sick pay, when the virus struck.

The index ranks 158 governments on their policies on public services, tax and workers’ rights, three areas pivotal to reducing inequality and weathering the COVID-19 storm. It is being launched ahead of the World Bank and International Monetary Fund (IMF) virtual Annual Meetings next week.

 

Chỉ số toàn cầu mới cho thấy thất bại "thảm hại" trong việc giải quyết bất bình đẳng khiến hầu hết các quốc gia trên thế giới khốn đốn trong đại dịch COVID-19

Na Uy đứng đầu bảng xếp hạng. Hoa Kỳ xếp thứ 26 và cuối cùng là Nam Sudan. Việt Nam đã đạt được những kết quả nổi bật về Chỉ số Cam kết Giảm bất bình đẳng, đứng thứ 2 trong khu vực ASEAN. Năm 2020, trên phạm vi toàn cầu, Việt Nam xếp hạng 77 trên tổng số 158 quốc gia. 

Mức chi tiêu ít ỏi cho dịch vụ y tế công, mạng lưới an sinh xã hội yếu kém và quyền lợi nghèo nàn của người lao động đồng nghĩa với việc phần lớn các quốc gia trên thế giới không được trang bị đầy đủ để đối phó với COVID-19, theo báo cáo mới từ Oxfam và tổ chức Phát triển Tài chính Quốc tế (DFI).

Báo cáo Chỉ số Cam kết giảm Bất bình đẳng (CRII) cho thấy chỉ có 26 trong số 158 quốc gia có tỷ lệ chi ngân sách cho y tế đạt mức khuyến nghị 15% trước đại dịch; và ở 103 quốc gia, cứ ba người lao động thì có ít nhất một người không được hưởng đầy đủ các quyền và biện pháp bảo vệ lao động cơ bản như trợ cấp ốm đau, khi đại dịch xảy ra.

Báo cáo CRII xếp hạng 158 chính phủ về các chính sách cho dịch vụ công, thuế và lao động - ba lĩnh vực then chốt để giảm bất bình đẳng và vượt qua cơn bão đại dịch COVID-19. Báo cáo được đưa ra trước thềm Hội nghị thường niên của Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vào tuần tới.