[Report] On Assessment and Completeness of Policies and Laws on Gender Equality in the Political Field in Vietnam

Paper publication date: 
Tuesday, May 17, 2022

In 2006, the Gender Equality Law (GEL) was passed by the 11th National Assembly. This marked a significant advancement in exercising Gender Equality (GE) in Viet Nam. After almost 15 years of implementation, Viet Nam has secured important achievements in terms of GE, making meaningful contributions to the country's socio-economic development. However, the process of executing the GEL has also highlighted that obstacles and challenges need to be removed soon to create a better legal foundation for its implementation by all levels, sectors, and people. Against this backdrop, the Gender Equality Department (GED) of the Ministry of Labour - Invalids and Social Affairs (MoLISA) has developed a plan to propose amendments to the GEL in the coming years.

To support this plan, the GED has welcomed the cooperation and support of Oxfam in Viet Nam to review laws and policies in various relevant legal normative documents in the political field. Following this review, Oxfam in Viet Nam will propose amendments and supplements to the GEL and other relevant legal documents in an effort to meet practical needs as well as to overcome shortcomings and barriers in current provisions. We hope that the Report on Assessment of Policies and Laws on Gender Equality in the Political Field in Vietnam will be a useful document for the officers, policymakers, and researchers working on GE.

---------- 

Năm 2006, Luật Bình đẳng giới được Quốc hội khoá XI thông qua, đánh dấu bước tiến quan trọng trong thực hiện bình đẳng giới ở Việt Nam. Sau gần 15 năm thi hành Luật, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về bình đẳng giới, góp phần không nhỏ vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, quá trình thực hiện Luật cũng cho thấy những vướng mắc, khó khăn cần sớm được tháo gỡ để tạo nền tảng pháp lý tốt hơn cho các cấp, ngành và người dân thực hiện. Từ thực tiễn đó, Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã xây dựng kế hoạch đề xuất nghiên cứu sửa đổi Luật Bình đẳng giới trong những năm tới đây.


Để phục vụ cho việc nghiên cứu, rà soát các quy định của Luật, Vụ Bình đẳng giới đã nhận được sự hợp tác, hỗ trợ của tổ chức Oxfam tại Việt Nam triển khai nghiên cứu, rà soát các quy định của chính sách, pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị để kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Bình đẳng giới và một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, khắc phục những tồn tại, vướng mắc trong quy định hiện hành. Chúng tôi hy vọng Báo cáo đánh giá, hoàn thiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị ở Việt Nam sẽ là một tài liệu hữu ích cho các cán bộ làm công tác bình đẳng giới, các nhà hoạch định chính sách và các nhà nghiên cứu.