[Manual] The humanitarian relief and charity process

Paper publication date: 
Friday, November 12, 2021

This voluntary manual provides an overview of principles, steps, and recommendations to support organisations, groups, and individuals that engage in humanitarian relief activities to in make effective humanitarian and relief decisions for each specific natural disaster context in Vietnam.

The manual should be used only for humanitarian and charitable relief work in natural disasters; it does not include rescue work. Epidemic and pandemic response work can also apply these steps but will have to strictly follow health regulations and principles of pandemic response, and disease prevention and control.

This guide was compiled by Dang Van Tao, an expert in this field, and Oxfam in Vietnam’s humanitarian team, drawn from knowledge and experience of Oxfam and other organisations. This document is a voluntary guide, not a mandatory process.

 

Hướng dẫn tự nguyện: Quy trình cứu trợ nhân đạo và từ thiện

Hướng dẫn tự nguyện này được xây dựng với mục tiêu mô tả tổng quan các nguyên tắc, các bước và đưa ra khuyến nghị nhằm hỗ trợ các tổ chức, nhóm và cá nhân tham gia các hoạt động cứu trợ nhân đạo có thể ra các quyết định cứu trợ và nhân đạo tốt và phù hợp nhất với từng bối cảnh thiên tai, thảm hoạ cụ thể tại Việt Nam.

Hướng dẫn chỉ áp dụng cho công tác cứu trợ nhân đạo, từ thiện đối với thiên tai và thảm hoạ; không bao gồm công tác cứu hộ, cứu nạn. Công tác ứng phó dịch bệnh và đại dịch cũng có thể áp dụng các bước này nhưng sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về y tế và các nguyên tắc phòng ngừa, ứng phó dịch bệnh, đại dịch, chống lây nhiễm.

Tài liệu này được chuyên gia Đặng Văn Tạo và các cán bộ của Oxfam tổng hợp từ các tài liệu tham khảo và hoạt động của Tổ chức Oxfam với mục tiêu chia sẻ kinh nghiệm và khuyến nghị tới các tổ chức, nhóm, và cá nhân thực hiện các hoạt động cứu trợ nhân đạo, từ thiện ngày càng tốt hơn và hiệu quả hơn. Tài liệu này là hướng dẫn tự nguyện, không phải quy trình bắt buộc.