Inequality Matters Issue 2

Issue 2 of the periodical “Inequality Matters”, on the theme of social mobility, summarizes key changes in the social statues of individuals and households in Vietnam in recent years and links those changes to sustainable poverty reduction. Four groups left behind in the remarkable achievements of Vietnam’s poverty reduction efforts and featured in this Inequality Matters through their life stories are those from ethnic minorities, small scale farmers, migrants and poor youth.

____________________ __________ __________ __________

Nội san Chuyện Bất Bình đẳng số 2, với chủ đề Dịch chuyển xã hội và Giảm nghèo bền vững, tóm tắt những chuyển biến quan trọng trong vị thế xã hội của cá nhân và hộ gia đình tại Việt Nam trong những năm gần đây và nhìn những dịch chuyển này từ lăng kính giảm nghèo bền vững. Số nội san này tập trung vào bốn nhóm đối tượng bị bỏ lại phía sau trong công cuộc giảm nghèo thu được nhiều thành tựu của Việt Nam trong gần ba thập kỷ qua; họ là người dân tộc thiểu số, nông dân quy mô nhỏ, lao động di cư và thanh niên nghèo.