HUMANS OF EFD

Paper publication date: 
Wednesday, August 14, 2019

This book contains 12 stories about entrepreners, who joined Enterprising for Development (EFD), a project launched in 2014 by Oxfam in Vietnam and CSIP that offers tailored training and consultancy packages on sustainability and business management.

____________________​​​​​​​__________​​​​​​​__________​​​​​​​__________

Cuốn sách này viết về 12 doanh nhân tham gia Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp vì Mục đích Phát triển - Enterprising for Development (EFD), một dự án cung cấp các gói tập huấn và tư vấn chuyên biệt về phát triển bền vững và quản trị kinh doanh, được khởi xướng năm 2014, do Oxfam tại Việt Nam và Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP) cùng thực hiện.