GALS Manual phase I and phase II

GALS/WEMAN

Paper publication date: 
Thursday, July 13, 2017

“Oxfam in Vietnam issues the GALS Manual phase II.

Women’s Empowerment Mainstreaming And Networking (WEMAN) is a global programme of Oxfam Novib for pro-poor, gender equitable and inclusive economic development.

The Gender Action Learning System (GALS) as part of Oxfam’s WEMAN programme. GALS is a methodology for community-led empowerment. It aims to support both women and men to have more control over their lives, as well as to catalyse a sustainable movement for gender justice.

GALS was introduced in Vietnam by the end of 2014 and applied in the chicken, pork and shrimp value chains since mid - 2015, aiming to promote gender equality and economic development for smallholder farmers involved in these value chains.

In 2016, Oxfam in Vietnam and CECEM issued the GALS manual phase I. And in 2017, the GALS phase II was launched.”

______________________________​​​​​​​__________​​​​​​​__________

“Ra mắt Sổ tay hướng dẫn thực hành GALS (giai đoạn 2)

WEMAN (Women Empowerment Mainstreaming and Networking), tạm dịch là chương trình Liên kết và Lồng ghép tăng quyền cho phụ nữ, là một sáng kiến và chương trình toàn cầu của Oxfam nhằm thúc đẩy quá trình học hỏi, vận dụng/xây dựng giải pháp, và vận động cho công lý giới trong các dự án, tổ chức có các can thiệp về mặt kinh tế.

GALS (Gender Action Learning System), tạm dịch là Hệ thống Học tập và Hành động về Giới là các phương pháp làm việc về giới có sự tham gia, do Oxfam và đối tác xây dựng từ kinh nghiệm của các dự án phát triển sinh kế, xóa đói giảm nghèo tại một số nước châu Á và châu Phi như Uganda, Ấn Độ và Peru. Điểm nổi bật của phương pháp này  là cộng đồng, cả nam giới và nữ giới, là người thực hành, làm chủ và  tự đưa ra các sáng kiến đổi mới phương pháp này để cải thiện cuộc sống của chính họ.

Năm 2016, tổ chức Oxfam tại Việt Nam và CECEM đã phát triển Sổ tay hướng dẫn thực hành GALS (giai đoạn 1) cung cấp những nội dung, nguyên tắc cơ bản và tiến trình giới thiệu các công cụ GALS nhằm giúp những người sử dụng (cá nhân, cộng đồng) tự xác định những thay đổi  mà họ mong muốn cho chính mình và hành động để đạt được thay đổi đó.. Cuốn Sổ tay được những thúc đẩy viên GALS đánh giá là một tài liệu tham khảo hữu ích trong quá trình triển khai và nhân rộng GALS tại cộng đồng.

Năm 2017, tổ chức Oxfam tại Việt Nam và CECEM tiếp tục cho ra mắt Sổ tay hướng dẫn thực hành GALS (giai đoạn 2) hướng dẫn các công cụ lồng ghép bình đẳng giới trong các chương trình kinh tế. Bộ hai cuốn Sổ tay này là những kết quả của quá trình hoàn thiện bộ công cụ GALS, trên cơ sở điều chỉnh, rút kinh nghiệm từ việc thử nghiệm áp dụng với các nhóm đối tượng khác nhau, tại các vùng địa lý khác nhau, trong các chuỗi giá trị khác nhau; nhằm từng bước áp dụng đầy đủ và rộng rãi hơn cách tiếp cận này tại Việt Nam.”