Workshop: "Energy transition for sustainable growth and people-centered development in Vietnam"

On August 24th, the workshop "A Human Economy: Energy transition for sustainable growth and people-centered development in Vietnam" was held by Oxfam in Vietnam, in collaboration with Vietnam Academy of Social Sciences, Ho Chi Minh National Academy of Politics, and Central Economic Committee.

Ms. Vu Thi Quynh Hoa, National Director of Oxfam in Vietnam, at the workshop

Restructuring the energy industry with an upward trend in the proportion of renewable energy is one of the key components of green growth and sustainable development around the world as well as in Vietnam.

Beside affirming the benefits and opportunities of this energy transition, experts also emphasize the importance of assessing potential risks to poor and vulnerable people, and risks of changes in labor structure, land use, etc.

Panelists include (from left to right) Dr. Nguyen Thang, former Director of Center for Analysis and Forecasting, Vietnam Academy of Social Sciences; Dr. Nguyen Hoang Nguyen, Deputy Director of Center for Strategic Information Analysis and Forecasting, Institute of Labor and Social Sciences, Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs; Dr. Dang Duc Anh, Deputy Director of Central Institute for Economic Management, Ministry of Planning and Investment; Dr. Cao Le Quyen, Deputy Director of the Institute of Fisheries Economics and Planning, Ministry of Agriculture and Rural Development; and Dr. Nguyen Ngoc Huy, Expert on the environment and climate change.

 

A delegate raising questions at the seminar

Some solutions were discussed at the seminar as follows:

 • Monitor the impact of the energy transition on vulnerable groups in order to promptly adjust the roadmap as well as solutions for social security;
 • Promote "co-benefit" models such as chain of farmers bringing solar power to shrimp fields, biomass gasification turning agricultural waste into energy for drying agricultural products, etc.;
 • Issue livelihood support policies for poor and vulnerable groups, such as integrating vocational training and livelihood transformation for people who are affected during the construction of energy conversion projects;
 • Support production models that reduce emissions;
 • Create motivation for financial intermediaries (e.g. banks) to promote investment capital for businesses that ensure social, environmental, and governance (ESG) factors;
 • Promote the connection between digitization, urbanization and greening to achieve optimal energy efficiency, thus reducing pressure on the energy transition.

This workshop lies within the framework of scientific research cooperation between the Vietnam Academy of Social Sciences, the Ho Chi Minh National Academy of Politics, the Central Economic Commission, and Oxfam in Vietnam on the grand topic: Promoting the Human Economy in Vietnam. The parties have jointly carried out several important research topics such as curbing the increase of inequality, global experience on wealth tax to reduce income polarization, inclusive digital transformation, business models cover, etc.

More pictures of the workshop here: Flickr Oxfam

Hội thảo “Chuyển dịch năng lượng nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững và phát triển vì con người ở Việt Nam”

Ngày 24/8, Oxfam phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội thảo “Nền kinh tế vì con người: Chuyển dịch năng lượng nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững và phát triển vì con người ở Việt Nam” nhằm chia sẻ nhận định của các chuyên gia về chủ đề này.

Toàn cảnh hội thảo

Chuyển dịch cơ cấu ngành năng lượng theo hướng tăng tỷ trọng của năng lượng tái tạo là một trong những cấu phần then chốt của tăng trưởng xanh và phát triển bền vững trên thế giới cũng như tại Việt Nam.

Bên cạnh việc khẳng định những lợi ích và cơ hội của quá trình chuyển dịch năng lượng này, các chuyên gia cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đánh giá những rủi ro tiềm ẩn đối với các nhóm dân cư nghèo và yếu thế, các rủi ro về thay đổi trong cơ cấu lao động, sử dụng đất đai v.v..

Tọa đàm tại hội thảo bàn tới một số giải pháp:

 • Giám sát tác động của chuyển dịch năng lượng đối với các nhóm yếu thế, để kịp thời điều chỉnh lộ trình cũng như các giải pháp về an sinh xã hội.
 • Đẩy mạnh các mô hình “đồng hưởng lợi” như chuỗi nông hộ đưa điện mặt trời vào cánh đồng tôm, khí hóa sinh khối biến rác thải nông nghiệp thành năng lượng sấy nông sản...
 • Có các chính sách hỗ trợ sinh kế đối với các nhóm nghèo và các nhóm yếu thế, như tích hợp đào tạo nghề, chuyển đổi sinh kế cho người dân bị ảnh hưởng trong quá trình xây dựng các dự án chuyển đổi năng lượng
 • Hỗ trợ các mô hình sản xuất giảm phát thải
 • Tạo động lực cho các trung gian tài chính (ngân hàng) để thúc đẩy nguồn vốn đầu tư cho các doanh nghiệp đảm bảo yếu tố xã hội, môi trường và quản trị (ESG).
 • Thúc đẩy kết nối giữa các quá trình số hóa, đô thị hóa với quá trình xanh hóa để đạt hiệu quả sử dụng năng lượng tối ưu, giúp giảm áp lực đối với quá trình chuyển đổi năng lượng.

Các xu hướng lớn của Việt Nam và quá trình xanh hoá

-------------------

Hội thảo này nằm trong khuôn khổ hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Kinh tế trung ương và tổ chức Oxfam tại Việt Nam trong chủ đề lớn là Thúc đẩy nền kinh tế vì con người ở Việt Nam. Các bên đã cùng thực hiện nhiều chủ đề nghiên cứu quan trọng như kiềm chế sự gia tăng bất bình đẳng, kinh nghiệm về thuế tài sản để giảm phân cực thu nhập ở trên thế giới, chuyển đổi số bao trùm, mô hình kinh doanh bao trùm…

Xem thêm ảnh hội thảo tại Flickr Oxfam