The first forest in Nghe An to achieve FSC certificate

Representative of GFA organization awarded FSC certificate to the representative board of a group of 212 households planting and logging bamboo forest in Que Phong district

Nearly 1,000 hectares of bamboo forest planted and harvested by 212 households in Que Phong district (Nghe An) have been granted the FSC certificate - a certification of sustainable forest management. This is the first locality of Nghe An to earn the FSC in forest management in general and the bamboo industry in particular.

Being granted with FSC certificate helps handicraft products from bamboo to penetrate more easily into major markets such as the EU and the US. Its selling price is 15-20% higher than those without the certificate.

Signing a cooperation agreement between the representative board of 212 households in Que Phong district and the representative of Duc Phong Co., Ltd - Mr. Thai Dai Phong (Director)

Signing a cooperation agreement between the representative board of 212 households in Que Phong district and the representative of Khanh Tam Forest Products Co., Ltd - Mr. Nguyen Quoc Khanh (Director)

FSC certification also provides opportunities for households and farmer groups to sign long-term purchasing contracts with large enterprises.

Since 2018, the project “Sustainable and comprehensive development of the clam and bamboo value chain in Vietnam" (SCBV) has organized technical training and experience sharing in planting, nurturing, and logging bamboo forests according to FSC standards for groups of households in Dong Van commune. The project also supports pilot bamboo forest restoration models in some villages in the area.

Mr. Luong Dinh Lan, Senior Manager of Sustainable Livelihoods Program, Oxfam in Vietnam, speaking at the workshop

The FSC certificate is granted to forest managers or manufacturers of forest products, including bamboo, that adhere to the criteria of sustainable development, balancing between environmental protection values ​​and economic as well as social benefits of stakeholders (producers, society, and local people).

----------

The activity was carried out by the Research Center for Non-timber Forest Products and Oxfam in Vietnam in collaboration with the People's Committee of Que Phong District (Nghe An), within the framework of the project SCBV, funded by the European Union.

Read more about the event at: https://nhandan.vn/.../gan-940ha-rung-lung-o-que-phong.../

The FSC award is granted by the World Forest Stewardship Council to encourage harvesting activities that go hand in hand with the sustainable development of forest resources, preventing indiscriminate exploitation of forests.

Cánh rừng đầu tiên ở Nghệ An đạt chứng chỉ FSC

Gần 1.000ha rừng lùng do 212 hộ dân huyện Quế Phong (Nghệ An) trồng và khai thác vừa được cấp chứng chỉ FSC - chứng chỉ quản lý rừng bền vững. Đây là địa phương đầu tiên của Nghệ An trong quản lý rừng nói chung và ngành tre nói riêng.

Được cấp chứng chỉ FSC giúp các sản phẩm thủ công từ loài cây này thâm nhập dễ hơn vào các thị trường lớn như EU, Mỹ, giá bán cao hơn 15-20% so với giá lùng chưa có chứng chỉ.

Chứng chỉ FSC cũng mang đến cơ hội cho các hộ dân và các nhóm nông hộ khi các doanh nghiệp lớn đặt vấn đề thu mua lâu dài.

Bà Nguyễn Thị Tú Anh, Quản lý văn phòng Kiêm trợ lý Trưởng Đại diện tổ chức GFA tại Hà Nội - Đơn vị cấp chứng chỉ FSC, phát biểu tại hội thảo

Từ năm 2018, dự án “Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị nghêu và tre ở Việt Nam (SCBV) đã tổ chức tập huấn kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm trồng, chăm sóc và khai thác rừng lùng theo tiêu chuẩn FSC cho các nhóm hộ dân ở xã Đồng Văn. Dự án còn hỗ trợ các mô hình thí điểm phục hồi rừng lùng tại một số bản trên địa bàn.

Chứng chỉ FSC được dùng cho các nhà quản lý rừng hay những nhà sản xuất các sản phẩm từ rừng, trong đó có cây lùng bảo đảm được tiêu chí về phát triển bền vững, cân bằng được các giá trị bảo vệ môi trường với lợi ích kinh tế và xã hội của các bên liên quan (nhà sản xuất, xã hội và người dân địa phương).

----------

Hoạt động được thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ và tổ chức Oxfam tại Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Quế Phong (Nghệ An), nằm trong khuôn khổ dự án “Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị nghêu và tre ở Việt Nam (SCBV), do Liên minh Châu Âu tài trợ.

Đọc thêm về sự kiện tại: https://nhandan.vn/.../gan-940ha-rung-lung-o-que-phong.../

FSC được cấp bởi Hội đồng quản lý rừng thế giới (Forest Stewardship Council), nhằm khuyến khích các hoạt động khai thác đi đôi với phát triển bền vững tài nguyên rừng, ngăn chặn việc khai thác rừng bừa bãi.