Budget disclosure index of ministries and central-level state agencies in 2020

While the provincial budget transparency has been continuously improved through the annual Provincial Open Budget Index (POBI), the ministries and central-level state agencies have not made any progress.

From 2018 to 2020, no central-level ministry or agency has fully disclosed budget documents and information. The average score of the Ministerial Open Budget Index (MOBI) 2020 is 21.64, with no improvement compared to 2019.

Speaking at the opening of the Workshop, Ms. Nguyen Thu Huong - Senior Manager of the Good Governance Programme, Oxfam in Vietnam - said that the lack of publicity and transparency of budgets of ministries and central agencies raises questions about the lack of sanctions when budget-using units do not openly disclose their budgets.

Giving some recommendations to improve the MOBI index in the following years, Dr. Luu Binh Nhuong, deputy head of the People's Committee of the National Assembly Standing Committee, said: "It is necessary to strengthen the role of state auditing and the supervisory role of the National Assembly, including increasing the number of hearings and dialogues to clarify non-disclosures or delays in publicising budget information. At the same time, we need to reinforce the supervisory role of members of the National Assembly, of the Fatherland Front and its members, as well as the monitoring role of the press and public.“

Ministries and central-level state agencies are less transparent than provinces. The implementation of the 2015 Budget Law on publicity and transparency of budgets of ministries and central agencies is worse than that of provinces.

The MOBI 2020 gives important recommendations, including:

  • Ministries and central-level state agencies must strictly comply with the law on publicizing budget documents.
  • The Ministry of Finance should have more specific regulations on disclosure deadlines, review and revise guidelines on information and documents to be disclosed; coordinate with the Ministry of Planning and Investment to immediately issue guidelines for budget transparency for basic investment programs and projects.
  • It is necessary to clearly communicate the implementation of the budget of the Ministry and the central government bodies to the public.
  • The National Assembly should consider adding the content of public and transparent performance monitoring of ministries and central government agencies to the annual program of monitoring activities of the National Assembly, and consider the MOBI index as a criterion for management, evaluation and allocation of budgets to ministries and central government agencies.
  • The National Assembly should consider adding sanctions to handle violations of budget disclosure in accordance with the law.

Read more at:

VnEconomy: https://vneconomy.vn/ky-luat-sat-ngan-sachnhung-thuc-hien...

Lao Động: https://laodong.vn/.../bo-tai-chinh-dung-dau-ve-chi-so...

Thời báo Ngân hàng: https://thoibaonganhang.vn/chi-so-mobi-2020-cong-khai...

-----------------------

MOBI is the first independent survey in Vietnam to assess the level of budget disclosure of ministries and central-level state agencies. This is a tool to help reference and measure the level of publicity and transparency in state budget management and implementation of the 2015 State Budget Law.

The MOBI 2020 index is launched by the Budget Transparency, Accountability and People's participation Alliance (BTAP), the Center for Development and Integration (CDI) and the Vietnam Institute for Economic and Policy Research (VEPR). 2020 is the third year in a row that the MOBI index has been implemented with technical and financial support from Oxfam in Vietnam.

MOBI 2020 report can be download from: http://ngansachvietnam.net/buoi-cong-bo-truc-tuyen-chi.../

Watch online seminar launching MOBI 2020: https://www.facebook.com/ngansachvietnam/videos/2866732833641552

 

[Vietnamese]

Chỉ số công khai ngân sách bộ, cơ quan Trung ương 2020 

Trong khi mức độ công khai minh bạch ngân sách của các tỉnh liên tục được cải thiện thông qua chỉ số Công khai minh bạch ngân sách cấp tỉnh (POBI) hàng năm, thì các Bộ và cơ quan Trung ương lại không có sự tiến bộ.

Từ năm 2018 đến 2020, không có Bộ và cơ quan Trung ương nào công khai đầy đủ tài liệu và thông tin về ngân sách. Điểm trung bình Chỉ số công khai ngân sách Bộ, cơ quan Trung ương (MOBI) năm 2020 là 21,64, không có cải thiện so với năm 2019. 

Phát biểu tại khai mạc Hội thảo, bà Nguyễn Thu Hương - Quản lý cấp cao Chương trình Quản trị tốt, Tổ chức Oxfam tại Việt Nam - cho rằng tình trạng thiếu công khai minh bạch ngân sách của các Bộ và cơ quan Trung ương đang đặt ra câu hỏi lớn về việc thiếu chế tài, xử lý khi các đơn vị sử dụng ngân sách không công khai minh bạch ngân sách.

Đưa ra một số khuyến nghị về giải pháp cải thiện chỉ số công khai ngân sách MOBI trong những năm tiếp theo, TS. Lưu Bình Nhưỡng, phó trưởng ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng: Cần tăng cường vai trò của Kiểm toán Nhà nước và vai trò giám sát của Quốc hội, trong đó phải tăng số phiên giải trình, chất vấn làm rõ nguyên nhân/lý do của tình trạng không công khai hoặc chậm trễ trong công khai ngân sách. Đồng thời tăng cường vai trò giám sát của các đại biểu Quốc hội trong các vụ việc, sự kiện, vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các thành viên, vai trò giám sát của báo chí, công luận.

Các Bộ, cơ quan Trung ương ít minh bạch hơn so với các tỉnh thành. Việc chấp hành thực hiện Luật ngân sách 2015 về công khai minh bạch ngân sách của các Bộ và cơ quan Trung ương thấp hơn các tỉnh thành.

Báo cáo MOBI 2020 đưa ra những khuyến nghị quan trọng, bao gồm:

  • Yêu cầu các Bộ, cơ quan Trung ương cần thực hiện đúng quy định của pháp luật về công khai tài liệu ngân sách.
  • Bộ Tài chính cần có quy định cụ thể hơn về thời hạn công khai, rà soát điều chỉnh lại các hướng dẫn về thông tin và tài liệu cần công khai; phối hợp cùng Bộ kế hoạch Đầu tư ban hành ngay hướng dẫn việc công khai minh bạch ngân sách cho các chương trình dự án đầu tư cơ bản.
  • Cần truyền thông rõ ràng việc thực hiện công khai ngân sách của Bộ và cơ quan Trung ương với công chúng.
  • Quốc hội nên cân nhắc bổ sung nội dung giám sát thực hiện công khai minh bạch của các Bộ và cơ quan Trung ương vào chương trình hoạt động giám sát hàng năm của Quốc hội, và coi chỉ số MOBI là một tiêu chí để quản lý đánh giá và phân bổ ngân sách tới các Bộ và cơ quan Trung ương.
  • Quốc hội cần xem xét bổ sung chế tài xử lý các vi phạm về thực hiện công khai ngân sách theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm tại:

VnEconomy: https://vneconomy.vn/ky-luat-sat-ngan-sachnhung-thuc-hien...

Lao Động: https://laodong.vn/.../bo-tai-chinh-dung-dau-ve-chi-so...

Thời báo Ngân hàng: https://thoibaonganhang.vn/chi-so-mobi-2020-cong-khai...

-----------------------

MOBI là khảo sát độc lập đầu tiên tại Việt Nam đánh giá mức độ công khai ngân sách của các Bộ, cơ quan Trung ương. Đây là công cụ giúp tham chiếu và đo mức độ công khai, minh bạch trong quản lý ngân sách nhà nước và mức độ thực thi Luật NSNN năm 2015.

Khảo sát MOBI 2020 do Liên minh Minh bạch Ngân sách (BTAP) chủ trì, Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) và Viện Nghiên cứu Kinh tế và chính sách (VEPR) thực hiện. Năm 2020 là năm thứ 3 liên tiếp chỉ số MOBI được thực hiện với sự hỗ trợ của Tổ chức Oxfam tại Việt Nam.

Báo cáo MOBI 2020 được tải xuống từ: http://ngansachvietnam.net/buoi-cong-bo-truc-tuyen-chi.../

Xem lại Hội thảo trực tuyến công bố báo cáo MOBI 2020: https://www.facebook.com/ngansachvietnam/videos/2866732833641552