Vietnam has the third ASC-certified clam farms in the world

On the morning of February 20, ASC certificates have been awarded to 440.3 ha of clams of 3 cooperatives including Long Thanh - Tien Thanh - Thanh Cong cooperatives. This is the third time that a clam farming area meets ASC standards in Vietnam particularly and globally.

ASC is an international certification for responsibly farmed seafood, minimizing adverse impacts on the environment, ecosystems and communities, and ensuring good labor regulations.

Clams with ASC certification will be sold at a price higher than normal about 3-5%, improving the livelihood by 10-15% for over 644 households. ASC certification is also a passport for clam products to be exported to more than 80 countries around the world, as well as a premise to replicate local sustainable farming models.

--------

Since 2018, the project "Inclusive and Sustainable Clam and Bamboo Value Chains Development in Vietnam (SCBV)" has provided technical training and experience sharing for clam farming and caring according to sustainable standards for cooperatives in Tra Vinh.

The project is funded by the European Union, implemented by Oxfam in Vietnam, the International Collaborating Centre for Aquaculture and Fisheries Sustainability (ICAFIS)), the Non-timber Forest Products Research Center (NTFPRC) and the Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI)

 

Việt Nam có vùng nghêu thứ 3 trên thế giới đạt chứng nhận ASC

Sáng ngày 20/2, liên kết 3 Hợp tác xã (HTX) Long Thành - Tiến Thành - Thành Công đã nhận chứng chỉ ASC cho 440,3 ha nghêu. Đây là lần thứ 3 Việt Nam và thế giới có vùng nuôi nghêu đạt chuẩn ASC.

ASC là sự xác nhận cấp quốc tế đối với thủy sản được nuôi có trách nhiệm, giảm thiểu tối đa tác động xấu lên môi trường, hệ sinh thái, cộng đồng dân cư, và đảm bảo tốt các quy định về lao động.

Đánh giá hiện trường tại bãi nghêu HTX Nông nghiệp Long Thành

Nghêu đạt ASC sẽ bán được với giá cao hơn thị trường khoảng 3-5%, cải thiện kinh tế từ 10-15% cho hơn 644 hộ gia đình. Chứng nhận ASC cũng là tấm vé thông hành cho sản phẩm nghêu tới hơn 80 nước trên thế giới, đồng thời là tiền đề nhân rộng các mô hình chăn nuôi bền vững tại địa phương

--------

Từ năm 2018, dự án “Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị nghêu và tre ở Việt Nam (SCBV)” đã tập huấn kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm nuôi và chăm sóc nghêu theo tiêu chuẩn bền vững cho các HTX ở Trà Vinh.

Dự án do Liên minh Châu Âu tài trợ, thực hiện bởi Oxfam tại Việt Nam, Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nuôi trồng và Khai thác Thuỷ sản Bền vững (ICAFIS), Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ (NTFPRC) và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).