Journalism for an Equitable Asia Award 2021 - 2022

The theme for the 2021-2022 Journalism for Equitable Asia award is ‘Inequality-threat to lives and livelihoods’ and seeks to recognise journalism that has highlighted the impact of the COVID-19 pandemic on the lives and livelihoods of disadvantaged groups including women, ethnic, religious and gender minorities, migrant and informal workers. Eligible stories can cover a wide range of issues related to inequality including but not limited to access to healthcare, reproductive health services and COVID-19 vaccination, unequal access to education during the pandemic. Stories can also look at the impact of the pandemic on the social and economic conditions of women and girls.

Criteria for Nomination

 • Written English articles of minimum 650 words in length published in print or digital platform (Any written medium or public platform is eligible given the fulfillment of all the other criteria)
 • Journalists writing two or more pieces published on the theme of  health inequality from 1st January 2021 to 31st January 2022 will be eligible
 • The nominated article(s) should cover how health inequality affects people from across Asia and/or their country during the COVID-19 pandemic. It can cover types of health inequality such as disparity of vaccine allocation, unaffordable costs of healthcare, preventable deaths. They may also discuss actions to address these inequalities to building a fairer Asia. 

Nomination Process: 

Judging Panel

The Judging Panel will be made up of a panel of media and inequality experts, and will include representation from the Asia Centre, Oxfam International, and independent practitioners.

Awards

 • The top 3 winners will receive cash awards and will be recognised at the Award Ceremony. 
 • The top 10 journalists* will be invited to participate in the Journalism for an Equitable Asia Award Ceremony to be held on 21-22 March 2022, Bangkok, Thailand.
 • Merit certificates will be given to the journalists ranked from 11st to 15th places. 

*For entries with more than one author, the authors can decide among themselves who would represent the entry at the Award Ceremony. 

The award will be launched online in several countries in South and Southeast Asia: Bangladesh, Nepal, India, Sri Lanka, Malaysia, Myanmar, Pakistan, Indonesia, Philippines, Thailand, Vietnam and Timor Leste with the award ceremony planned to be held in March 2022 in Bangkok. In case of travel and social distancing restrictions a virtual ceremony will be held.

Read more details about the Award here: https://asiacentre.org/event/journalism-for-an-equitable-asia-award-2021-2022/

Giải báo chí Bình đẳng châu Á năm 2021-2022

Chủ đề của giải thưởng Báo chí vì Bình đẳng Châu Á 2021-2022 là 'Bất bình đẳng - mối nguy với cuộc sống và sinh kế'. Chúng tôi ghi nhận những tác phẩm báo chí nhấn mạnh về tác động của đại dịch COVID-19 đối với cuộc sống và sinh kế của các nhóm dễ bị tổn thương bao gồm phụ nữ, cộng đồng dân tộc thiểu số, lao động di cư và phi chính thức. Các câu chuyện có thể đề cập đến nhiều vấn đề liên quan đến bất bình đẳng bao gồm nhưng không giới hạn trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sức khỏe sinh sản và tiêm chủng COVID-19, bất bình đẳng trong tiếp cận giáo dục thời kỳ đại dịch. Các câu chuyện cũng có thể khai thác các tác động của đại dịch đối với các điều kiện kinh tế và xã hội của phụ nữ và trẻ em gái.

Tiêu chí đề cử:

 • Các bài báo có độ dài từ 650 từ trở lên, viết bằng tiếng Anh.
 • Nhà báo có tối thiểu 02 bài viết được xuất bản thuộc chủ đề bất bình đẳng trong chăm sóc sức khỏe, trong khoảng thời gian từ 1/1/2021 đến 31/1/2022.
 • (Các) bài báo được đề cử nên đề cập đến mức độ ảnh hưởng của bất bình đẳng về y tế đối với người dân từ khắp châu Á hoặc quốc gia của họ trong đại dịch COVID-19. Bài viết có thể bao gồm bất bình đẳng trong chăm sóc sức khỏe như chênh lệch trong phân bổ vắc xin, người dân không đủ khả năng chi trả cho chi phí chăm sóc sức khỏe, hay các ca tử vong có thể ngăn ngừa được; hay thảo luận về các hành động để giải quyết những bất bình đẳng này nhằm xây dựng một châu Á công bằng hơn.

Cách thức tham dự:

Giải thưởng:

 • 3 tác giả đứng đầu sẽ được trao giải thưởng là tiền mặt và được vinh danh tại Lễ trao giải, dự kiến tổ chức vào tháng 3/2022.
 • 10 nhà báo xuất sắc nhất sẽ được mời tham dự Diễn đàn Báo chí Bình đẳng tại Thái Lan.
 • Bằng khen sẽ được trao cho các nhà báo xếp từ vị trí thứ 11 đến thứ 15.

*Đối với các bài dự thi có nhiều hơn một tác giả, các tác giả có thể tự quyết định xem ai sẽ là người đại diện cho bài dự thi tại Lễ trao giải.

Giải thưởng sẽ được phát trực tuyến tại một số quốc gia ở Nam và Đông Nam Á: Bangladesh, Nepal, Ấn Độ, Sri Lanka, Malaysia, Myanmar, Pakistan, Indonesia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam và Timor Leste với lễ trao giải dự kiến ​​được tổ chức vào tháng 3 năm 2022 tại Bangkok. Buổi lễ trực tuyến sẽ được tổ chức trong trường hợp hạn chế về việc đi lại và cách xa xã hội. 

Đọc thêm chi tiết về Giải thưởng tại đây: https://asiacentre.org/event/journalism-for-an-equitable-asia-award-2021-2022/