Harmonising economic development and emission reduction goals

In an interview with the Government newspaper, Mr. Nguyen Ngoc Huy, Oxfam's Senior Advisor on climate change in Vietnam, said that the dual goals can be realised thanks to the existing advantages and shifts in the growth model.

The government should encourage technological change and focus on reducing greenhouse gas emissions in high-emitting economic sectors including: energy, transport, agriculture, construction, agriculture and waste management. 

In addition, there should be an incentive mechanism to attract investment from businesses, especially the private sector to join the Government in implementing emission reduction targets.

Above all, the Government needs to shift its approach to a Human Economy, where people and the planet are put before profits.

————-

In the interview, Dr. Huy also discussed the advantages and disadvantages of implementing the Prime Minister's commitments at COP 26; solutions to realise the "green" development goals in general and effectively implement the commitments at COP 26 in particular.

More details here: http://bit.ly/30kUfq2

Cần hài hoà mục tiêu phát triển kinh tế và giảm phát thải 

Trong bài phỏng vấn với báo Chính phủ, ông Nguyễn Ngọc Huy, cố vấn cấp cao về BĐKH của Oxfam tại Việt Nam, nhận định mục tiêu kép có thể được thực hiện nhờ những lợi thế sẵn có và các dịch chuyển trong mô hình tăng trưởng.

Chính phủ cần khuyến khích thay đổi công nghệ và tập trung giảm phát thải khí nhà kính ở các ngành kinh tế đang có phát thải cao bao gồm: năng lượng, giao thông, nông nghiệp, xây dựng, nông nghiệp và quản lý rác thải.

Ngoài ra, cần có cơ chế khuyến khích để thu hút sự đầu tư của doanh nghiệp, đặc biệt là khối tư nhân tham gia cùng Chính phủ thực hiện mục tiêu giảm phát thải.

Trên hết, Chính phủ cần thay đổi cách tiếp cận, phát triển nền kinh tế nhân văn, lấy con người làm trung tâm, lấy giá trị bảo vệ môi trường và sức khỏe người dân làm giá trị cốt lõi để phát triển.

————-

Trong bài phỏng vấn, Tiến sĩ Huy cũng trao đổi về những thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai cam kết của Thủ tướng Chính phủ tại COP 26; các giải pháp thực hiện mục tiêu phát triển “xanh” nói chung và thực hiện có hiệu quả các cam kết tại COP 26 nói riêng.

Chi tiết: http://bit.ly/30kUfq2