Countering gender stereotypes with a creative contest 2.0

 

"Be a man", "Don't cry", "The breadwinner of the family", "Great will is a must".

Men can also be victims of gender stereotypes, though hiddenly or very limited in gender equality movements.

Don’t let these stereotypes, these invisible “boxes” limit or define the way you are or how  “man” you are. Each of us is a separate human being, we have the freedom to express ourselves, to choose, not to be limited by any stereotype.

Instead of being "Man In The Box", be "Man In The Mirror", look at yourself in the mirror and start living the life you want.

--------------------

TOPIC: Compose a photovoice or video to tell a story related to gender stereotypes against men.

TIMELINE:

Receiving submission: 00h00, 07/11/2022 - 23h59, 11/20/2022

Posting and voting period: 11/21/2022 - 11:59 p.m., December 4, 2022

Prize announcement: 12/12/2022 (expected)

CONTEST RULES

Format:

The contest is held online on the Genderation Vietnam fanpage. Entries will be sent via the registration form and posted on the Genderation fanpage.

Entries may be presented in one of two formats:

- Photovoice (photo): includes an image and a text message to convey your story.

- Video: A short video of about 1-5 minutes with a text message to convey your story.

How to participate”

Step 1: Fill in contestant information and submit entries via the following form: https://bit.ly/genderationvn

Step 2: Receive a confirmation email that the contest has been posted and start counting votes.

Step 3: Invite your friends to vote and interact for the contest entry on the Genderation Vietnam fanpage.

PRIZE

01 Award for Excellent Work: 5,000,000 VND in cash + Certificate

01 Inspirational Story award: VND 2,500,000 cash + Certificate

01 Impressive Story prize: 2,500,000 VND in cash + Certificate

01 Audience Favorite Award: 2,500,000 VND in cash + Certificate

In particular, ALL contestants will receive a certificate of participation in the contest

 

For more information, please visit the contest event link: https://www.facebook.com/events/s/cuoc-thi-photovoicevideo

--------------------

The photovoice/video contest “Countering gender stereotypes with a drawing contest 2.0: Man In The Mirror” is part of the Genderation Vietnam campaign. The contest aims to raise public awareness of the masculine stereotypes and gender roles that are being imposed on men, and at the same time promoting men to participate more actively in the gender equality movement.

Genderation Vietnam is funded by the European Union, organized by TUVA Communication, with the companionship of Oxfam in Vietnam, CISDOMA Institute and RED Communication.

Follow the contest at Genderation Vietnam

 

Phá bỏ định kiến giới cùng cuộc thi "Lấy bút đục tường 2.0"  

“Đàn ông lên”, “không được khóc”, “trụ cột của gia đình”, “phải có chí lớn”.

Nam giới cũng có thể là nạn nhân của định kiến giới, tuy nhiên điều này không được thể hiện hoặc hiện diện rất hạn chế trong các phong trào bình đẳng giới.

Đó đều là những khuôn mẫu, những “chiếc hộp” vô hình này giới hạn hay định hình cách bạn là “một người đàn ông”. Mỗi chúng ta là một bản thể riêng và chúng ta có quyền tự do biểu đạt bản thân, lựa chọn, không bị giới hạn bởi bất cứ khuôn mẫu nào.

Thay vì là “Man In The Box”, hãy là “Man In The Mirror”, hãy nhìn thẳng vào chính mình trong gương và bắt đầu sống đúng với bản chất của mình.

--------------------

CHỦ ĐỀ: Hãy sáng tạo hoặc kể lại một câu chuyện để cất lên tiếng nói và mở ra các thảo luận về bình đẳng giới và những vai trò hay khó khăn của nam giới trong xã hội.

THỜI GIAN

Thời gian nhận bài: 00h00, 07/11/2022 - 23h59, 20/11/2022

Thời gian đăng bài và bình chọn: 21/11/2022 - 23h59, 04/12/2022

Thời gian công bố giải: 12/12/2022 (dự kiến)

THỂ LỆ CUỘC THI

Đề bài: Sáng tác ảnh photovoice hoặc video để kể câu chuyện liên quan đến những khuôn mẫu tính nam ở nam giới. 

Hình thức tổ chức: 

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên fanpage Genderation Vietnam. Các bài dự thi sẽ được gửi về qua form đăng ký và được đăng tải trên fanpage Genderation.  

Bài dự thi có thể được trình bày theo một trong hai hình thức: 

- Bài photovoice (ảnh): gồm phần hình ảnh và phần thông điệp chữ để truyền tải câu chuyện của bạn. 

- Bài video: Một video ngắn khoảng 1-5 phút kèm thông điệp chữ để truyền tải câu chuyện của bạn.

Cách thức dự thi

Bước 1: Điền thông tin người dự thi và gửi bài dự thi qua form sau : https://bit.ly/genderationvn 

Bước 2: Nhận mail xác nhận bài thi đã được đăng tải và bắt đầu tính lượt bình chọn.  

Bước 3: Kêu gọi bạn bè tham gia bình chọn, tương tác cho bài dự thi trên fanpage Genderation Vietnam.

GIẢI THƯỞNG

01 giải Tác phẩm xuất sắc: 5.000.000 VND tiền mặt + Giấy chứng nhận

01 giải Câu chuyện truyền cảm hứng: 2.500.000 VND tiền mặt + Giấy chứng nhận

01 giải Câu chuyện ấn tượng: 2.500.000 VND tiền mặt + Giấy chứng nhận

01 giải Khán giả yêu thích: 2.500.000 VND tiền mặt + Giấy chứng nhận

Đặc biệt, TẤT CẢ thí sinh đều sẽ nhận được giấy chứng nhận tham gia cuộc thi

 

Thông tin chi tiết xin truy cập tại link event cuộc thi: https://www.facebook.com/events/s/cuoc-thi-photovoicevideo

--------------------

Cuộc thi photovoice/video “Lấy Bút Đục Tường 2.0: Man In The Mirror” nằm trong khuôn khổ chiến dịch Genderation Vietnam với mục đích giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng về những khuôn mẫu tính nam, vai trò giới đang áp đặt lên nam giới, đồng thời thúc đẩy nam giới tham gia tích hơn vào phong trào bình đẳng giới.

Cuộc thi được thực hiện bởi TUVA Communication, với sự đồng hành của các đối tác: tổ chức Oxfam tại Việt Nam, Viện CISDOMA và RED Communication.

Theo dõi cuộc thi tại Genderation Vietnam