Tư vấn xây dựng kế hoạch phát triển bền vững các giống lúa đặc sản/chất lượng cao tại tỉnh Lào Cai (hạn nộp 15.10.2021)

Tư vấn được yêu cầu hoàn thành những nhiệm vụ chính sau đây:

 • Xây dựng đề xuất hoạt động chi tiết và kế hoạch thực hiện hoạt động;
 • Nghiên cứu tài liệu có liên quan;
 • Thảo luận, thống nhất các nội dung và phương pháp cần thực hiện với Oxfam và đối tác địa phương
 • Thực hiện đánh giá phân tích hiện trạng sản xuất, thị trường, thổ nhưỡng đất đai, biến đổi khí hậu/thời tiết cực đoan, các yếu tố kinh tế xã hội, vấn đề giới,.. có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh lúa, đánh giá các tác nhân đang tham gia trong chuỗi giá trị và vấn đề liên quan đến khung chính sách phát triển lúa gạo đặc sản/chất lượng cao tại một số huyện tại tỉnh Lào Cai
 • Xây dựng kế hoạch phát triển lúa gạo đặc sản/chất lượng cao tại 2-3 huyện trọng điểm.
 • Phối hợp cùng Oxfam và đối tác địa phương tổ chức các hội thảo tham vấn, chia sẻ kết quả nhằm lấy ý kiến hoàn thiện bản kế hoạch theo yêu cầu.

Yêu cầu Tư vấn

 • Nhóm chuyên gia thuộc các đơn vị có uy tín về lập quy hoạch, kế hoạch phát triển nông nghiệp, bao gồm các chuyên ngành nông nghiệp, thị trường, thủy lợi, thổ nhưỡng/đất đai, phân tích chính sách sẽ được tuyển dụng để thực hiện nhiệm vụ tư vấn này. Các chuyên gia tư vấn cần đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể sau:
 • Có trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên về một trong các lĩnh vực: nông nghiệp, thủy lợi, kinh tế/thương mại, quản lý đất đai/thổ nhưỡng
 • Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc về nghiên cứu, đánh giá, điều tra xây dựng quy hoạch/kế hoạch phát triển ngành hàng nông nghiệp. Ưu tiên những người có kinh nghiệm về ngành hàng lúa gạo.
 • Có kinh nghiệm thúc đẩy, xây dựng và vận động chính sách.
 • Có kỹ năng, kinh nghiệm làm việc với nông dân/nhóm nông dân, doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước.
 • Hiểu rõ các vấn đề nông thôn, nông nghiệp, môi trường, dân tộc và giới
 • Có khả năng làm việc dưới áp lực và đáp ứng tốt các kết quả đầu ra với chất lượng cao đúng thời hạn được thỏa thuận.

Nộp đề xuất

Tư vấn có quan tâm cần gửi đề xuất kỹ thuật và tài chính qua email đến địa chỉ: HR.Vietnam@oxfam.org trước 17:00 ngày 15/10/2021

Hồ sơ bao gồm:

 • Lý lịch trích ngang (CV) của tư vấn, hồ sơ của công ty/đơn vị tư vấn (nếu có)
 • Bản đề xuất chi tiết về kỹ thuật, bao gồm kế hoạch và thời gian thực hiện.
 • Bản đề xuất tài chính

Lưu ý: Chúng tôi chỉ thông báo đến những nhà tư vấn được lựa chọn.