Tư vấn nghiên cứu sáng kiến và cơ hội thúc đẩy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp về đảm bảo bình đẳng giới và bảo vệ quyền cho lao động nữ trong doanh nghiệp (hạn nộp 25.05.2022)

Sản phẩm của tư vấn

Nhóm tư vấn nộp cho GFCD các sản phẩm cụ thể sau đây

 • Thiết kế Nghiên cứu & Kế hoạch thực hiện nghiên cứu
 • Bộ công cụ phỏng vấn sâu các bên liên quan
 • Báo cáo nghiên cứu không quá 40 trang
 • Bài trình bày các phát hiện của nghiên cứu

Tiêu chí nghiệm thu sản phẩm

 • Hoàn thành các sản phẩm theo nội dung và thời gian ghi trong hợp đồng và được Mnet và Oxfam nghiệm thu về mặt chất lượng.
 • Báo cáo phải được nộp cả bản mềm và bản cứng cho đơn vị tuyển dụng
 • Các dữ liệu nghiên cứu nộp cả bản mềm và bản cứng cho đơn vị tuyển dụng.

Yêu cầu trình độ & kỹ năng:

Yêu cầu đối với tư vấn về quyền lao động

 • Có bằng từ Thạc sỹ trở lên trong lĩnh vực khoa học xã hội hoặc các lĩnh vực liên quan;
 • Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu trong lĩnh vực quyền lao động ;
 • Có kiến thức chuyên sâu về quyền lao động, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, luật pháp và kinh nghiệm quốc tế liên quan đến quyền lao động
 • Có khả năng trình bày ý tưởng và thực hiện ý tưởng.
 • Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt.
 • Biết lắng nghe ý kiến và chỉnh sửa theo góp ý.

Yêu cầu đối với tư vấn về giới

 • Có bằng từ Thạc sỹ trở lên trong lĩnh vực khoa học xã hội, giới và phát triển hoặc các lĩnh vực liên quan;
 • Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu trong lĩnh vực bình đẳng giới, đặc biệt bình đẳng giới trong lao động ;
 • Có kiến thức về bình đẳng giới, phòng chống quấy rối tình dục, an sinh xã hội, luật pháp, chính sách liên quan đến lao động việc làm.
 • Có khả năng trình bày ý tưởng và thực hiện ý tưởng.
 • Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt.
 • Biết lắng nghe ý kiến và chỉnh sửa theo góp ý.

Thông tin liên hệ:

Các cá nhân/nhóm tư vấn quan tâm vui lòng chuẩn bị hồ sơ gồm:

 • Email bày tỏ sự quan tâm và mức phí tư vấn mong đợi.
 • Lý lịch, kinh nghiệm làm việc của tư vấn

Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và phát triển cộng đồng (GFCD)

Phòng 1608 – Tòa Lucky House– 30 Phạm Văn Đồng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Email: gfcd08@gmail.com | Điện thoại: 012621895

Hạn nộp hồ sơ đến 8h00 sáng ngày 25/5/2022. Chúng tôi sẽ liên hệ với ứng cử viên phù hợp với nhiệm vụ.