Tư vấn khảo sát đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực của lao động ngành may mặc và da giầy Việt Nam (hạn nộp 15.01.2022)

Dự án “Tăng cường khả năng thích ứng của người lao động hướng đến việc làm thỏa đáng” là một sáng kiến tiên phong của Oxfam tại Việt Nam và các đối tác bao gồm Công ty SANTA, Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống LIFE, và Viện Công nhân Công đoàn nhằm hỗ trợ người lao động vượt qua các thách thức của đại dịch. Dự án sẽ giúp thúc đẩy việc làm thỏa đáng, nâng cao năng lực và chuẩn bị cho người lao động tiếp cận việc làm thỏa đáng, đồng thời nâng cao nhận thức, chính sách và thực hành các công ty trong ngành may mặc, và chính quyền địa phương về quyền lao động và an sinh xã hội.

Nhiệm vụ của chuyên gia:

 • Xây dựng phương pháp để khảo sát dựa trên các tiêu chí và thang đo cụ thể;
 • Xây dựng chiến lược chọn mẫu, phạm vi khảo sát và tổ chức thu thập thông tin;
 • Xây dựng khung phân tích kết quả khảo sát và khung (Outline) báo cáo
 • Xử lý dữ liệu và viết báo cáo khảo sát

Tiêu chí lựa chọn tư vấn:

 • Tư vấn có kinh nghiệm thực hiện ít nhất 05 đánh giá nhu cầu tập huấn và thực hiện tập huấn cho người lao động trong lĩnh vực quyền lao động và an sinh xã hội hoặc các lĩnh vực khác có liên quan
 • Có kinh nghiệm ít nhất 10 năm làm về quyền lao động và các vấn đề ASXH và các lĩnh vực liên quan
 • Có hiểu biết và chuyên môn sâu về chính sách và thực trạng quyền lao động và ASXH tại Việt Nam.
 • Có kỹ năng về giới, đảm bảo lồng ghép giới, phân tích giới trong toàn bộ quá trình khảo sát.

Nộp hồ sơ:

Tư vấn quan tâm vui lòng chuẩn bị hồ sơ gồm:

 • Email bày tỏ sự quan tâm.
 • Lý lịch, kinh nghiệm làm việc của tư vấn
 • Đề xuất kỹ thuật
 • Báo giá chi tiết về chi phí thực hiện gói tư vấn

Hồ sơ được gửi vào địa chỉ: thu.lephananh@oxfam.org

Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2022.