Consultancy to conduct Researching and Identifying solutions to promote low carbon rice production in Kien Giang province

Mục tiêu nghiên cứu

Nhằm đánh giá hiện trạng và tiềm năng áp dụng các biện pháp canh tác lúa có khả nănggiảm phát thải GHG trong sản xuất lúa nước  tại tỉnh Kiên Giang. Mục tiêu cụ thể cần đạtđược như sau:

• Thống kê được hiện trạng sản xuất lúa có áp dụng các biện pháp canh tác lúa bềnvững có khả năng giảm phát thải GHG như SRI, 1 phải 5 giảm, 3 giảm 3 tăng, “ướt khô xen kẽ”, gói kỹ thuật trong tiêu chuẩn SRP,v.v. trên toàn tỉnh. Thống kêdiện tích đất lúa có tiềm năng áp dụng các biện pháp kỹ thuật kể trên, bao gồmdiện tích có khả năng tưới tiêu.

• Phân tích, đánh giá các  nguyên nhân, rào cản đã hạn chế việc áp dụng các biệnpháp kỹ thuật canh tác lúa bền vững của nông dân

• Cập nhật và phân tích các chính sách hỗ trợ hiện hành và các cơ hội để huy độngcác nguồn lực thúc đẩy áp dụng các kỹ thuật canh tác kể trên tại Kiên Giang.

• Đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy việc mở rộng diện tích lúa có áp dụng cácbiện pháp canh tác bền vững giảm phát thải GHG.

Phạm vi và nội dung nghiên cứu:

Phạm vi công việc:

• Nghiên cứu sẽ tập trung vào đánh giá hiện trạng và tiềm năng áp dụng một số biệnpháp kỹ thuật canh tác lúa có tiềm năng giảm phát thải GHG hiện đang áp dụngtrong canh tác lúa bao gồm: (i) Hệ thống thâm canh lúa cải tiến (SRI), kỹ thuật 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm, tưới ướt khô xen kẽ, tiêu chuẩn SRP, v.v.

• Thời gian nghiên cứu: tháng 3-5/2023

• Địa điểm: Tại các huyện có diện tích sản xuất lúa lớn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 

Nội dung nghiên cứu:

Nghiên cứu sẽ tập trung vào các nội dung sau:

- Tổng quan về các biện pháp kỹ thuật canh tác giảm phát thải, các đặc điểm chínhcủa biện pháp kỹ thuật, điều kiện cần và đủ để áp dụng (điều kiện tự nhiên, cơsở hạ tầng, kinh tế, xã hội,…), điểm mạnh và hạn chế của các biện pháp kỹ thuậtnày.

- Địa bàn và quy mô áp dụng, diện tích, năng suất, sản lượng lúa áp dụng các kỹthuật canh tác kể trên tại các huyện trong tỉnh.

- Phương pháp được áp dụng trong quá trình chuyển giao kỹ thuật, kinh nghiệm đúcrút thông qua quá trình chuyển giao kỹ thuật cho nông dân.

- Hiệu quả về kinh tế, xã hội, môi trường, hiệu quả giảm phác thải GHG của từngbiện pháp kỹ thuật (nếu có)

- Quan điểm và đánh giá của các bên có liên quan (gồm người nông dân) trong việcthúc đẩy và áp dụng các kỹ thuật này.

- Các chính sách của Trung ương và địa phương đã ban hành để thúc đẩy áp dụngkỹ thuật canh tác lúa nêu trên.

- Nhận diện, phân tích những khó khăn thách thức chủ yếu dẫn đến việc hạn chếmở rộng diện tích áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác lúa bền vững.

- Nhận diện tiềm năng/khả năng nhân rộng việc áp dụng các kỹ thuật canh tác bềnvững giảm phát thải GHG trên địa bàn tỉnh, bao gồm diện tích có thể áp dụng vàmức độ áp dụng.

- Xây dựng các giải pháp và phương pháp thực hiện phù hợp để thúc đẩy việc mởrộng diện tích lúa được canh tác theo các biện pháp kỹ thuật có khả năng giảmphát thải GHG.

Kết quả mong đợi

Nhóm chuyên gia tư vấn cần cung cấp những sản phẩm sau:

• Báo cáo phân tích đánh giá hiện trạng và giải pháp, bao gồm thuyết minh đề xuất địnhhướng sản xuất lúa bền vững giảm phát thải khí nhà kính tại Kiên Giang

• Sơ đồ hiện trạng và đề xuất định hướng sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính tạitỉnh Kiên Giang

Nhóm tư vấn cần đảm bảo tiến độ thực hiện và giao nộp sản phẩm đúng thời hạn sẽ đượcthống nhất trên hợp đồng. Các sản phẩm trên được viết bằng Tiếng Việt, phải được chỉnhsửa, hoàn thiện trên cơ sở góp ý của dự án và địa phương. 

Yêu cầu đối với các chuyên gia tư vấn

Nhóm chuyên gia thuộc các đơn vị có uy tín về xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triểnnông nghiệp, bao gồm các chuyên ngành nông nghiệp/trồng trọt, kinh tế, thủy lợi, thổnhưỡng/đất đai, phân tích chính sách sẽ được tuyển dụng để thực hiện nhiệm vụ tư vấn này. Các chuyên gia tư vấn cần đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể sau:

• Có bằng Thạc sỹ trở lên về các chuyên ngành như khoa học cây trồng, hệ thống nôngnghiệp, nông hóa thổ nhưỡng/quản lý đất đai, khuyến nông, kinh tế, thủy lợi hoặccác chuyên ngành có liên quan khác.

• Ưu tiên những ứng cử viên giàu kinh nghiệm và chuyên môn nghiên cứu trong ngànhlúa gạo.

• Trưởng nhóm nghiên cứu có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm (các thành viên có tối tiểu 5 năm kinh nghiệm) về nghiên cứu, khảo sát thực địa, lập kế hoạch/quy hoạch nôngnghiệp, nghiên cứu đánh gia định tính và định lượng,…trong lĩnh vực nông nghiệp.

• Thành thạo kỹ năng phân tích và viết báo cáo

• Hiểu biết về chính sách, các vấn đề phát triển bền vững nông nghiệp nông thôn, môitrường, biến đổi khí hậu, bình đẳng giới,…

• Có kỹ năng, kinh nghiệm làm việc với nông dân/nhóm nông dân, doanh nghiệp và cáccơ quan nhà nước ở các tỉnh thành, trong đó có vùng ĐBSCL

• Có khả năng làm việc dưới áp lực và đáp ứng tốt các kết quả đầu ra với chất lượng cao đúng thời hạn được thỏa thuận.

Nộp đề xuất

Tư vấn có quan tâm cần gửi đề xuất kỹ thuật và tài chính qua email đến địa chỉ: HR.Vietnam@oxfam.org trước 17:00 ngày 20/3/2023

Hồ sơ bao gồm:

• Lý lịch trích ngang (CV) của tư vấn, hồ sơ của công ty/đơn vị tư vấn (nếu có)

• Bản đề xuất chi tiết về kỹ thuật, bao gồm kế hoạch và thời gian thực hiện.

• Bản đề xuất tài chính

Lưu ý: Chúng tôi chỉ thông báo đến những nhà tư vấn được lựa chọn.