PRODUCTION OF CARTOON VIDEOS ON CHILD SEXUAL ABUSE PROTECTION

Downloads: 

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (VACR) với sự hỗ trợ của Quỹ hỗ trợ các sáng kiến tư pháp (JIFF) thực hiện dự án “Hỗ trợ tiếp cận tư pháp cho trẻ em bị xâm hại tình dục tại Hà Nội” từ tháng 9/2020 – tháng 8/2021 nhằm mục đích tăng cường tiếp cận tư pháp và hỗ trợ tư pháp cho trẻ em và gia đình là nạn nhân của xâm hại tình dục tại Hà Nội.

VACR phối hợp với Viện nghiên cứu quản lý phát triển bền vững (MSD) đề xuất xây dựng 02 bộ phim hoạt hình hình về (1) Tự bảo vệ mình nhé -  Giáo dục phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em cho trẻ em và gia đình; và (2) Hỗ trợ tâm lý ban đầu cho trẻ em là nạn nhân của xâm hại tình dục dành cho trẻ em và gia đình.

Ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ về địa chỉ email: tuyendungjiff.vacr@gmail.com và edu.manager@msdvietnam.org trước ngày 22/10/2020.

Hồ sơ gồm: CV và đề xuất cụ thể mức phí tư vấn.

Thông tin chi tiết xem trong điều khoản tham chiếu đính kèm.