Oxfam Launches Report on Inequality in Viet Nam and Even it Up Campaign

Thursday, January 12, 2017

Oxfam Launches Report on Inequality in Viet Nam and Even it Up Campaign

 

Ha Noi, Viet Nam – “Increasing inequality is threatening decades of progress”. This is one of the findings from the research on inequality in Viet Nam, conducted by Oxfam as a part of the Even it Up campaign.

The Oxfam report reveals how great the economic gulf between the richest and the poorest has become in Vietnam. The richest man in Vietnam earns more in a day than the poorest Vietnamese earns in 10 years. In an hour, the richest Vietnamese can earn almost 5,000 times more than what the poorest 10 percent of Vietnamese spend every day on their basic needs. Vietnam's 210 super-rich earn more than enough in one year to lift 3.2 million people out of poverty and end extreme poverty in Vietnam.

Economic inequality is compounded by inequality of voice and opportunity. Limited access to public services, such as health and education, resulting from low income and discrimination, holds back poor households. Because of poverty, some households are unable to afford higher education for their children. In many cases, one or two children in a family, often girls, must ‘sacrifice their education’. The poor utilize health services less than the rich; higher-income groups are much more likely to use multiple types of inpatient and outpatient services. Lower-income households are more likely to use services at public health centres, particularly at the commune level, with lower quality care. Kinh public health services staff often show discriminative attitude toward ethnic minority users.

The research also reviews four pillars of an equitable policy framework: tax system, ‘socialization’ of public services, spending on health and education, and labour policies. The government’s existing policies in these four areas reflect both strengths and areas for improvement.   

Through multidimensional analysis of inequality, we believe that to tackle the dangerous gap between rich and poor, Viet Nam should urgently implement progressive policies on governance, taxation, public spending, public services, labour rights and civic engagement.

According to Babeth Ngoc Han Lefur, Country Director of Oxfam in Vietnam, poverty and inequality is not inevitable. The economic model which Vietnam has followed since Doi moi has been remarkably successful in delivering high levels of growth, while also enabling a large proportion of Vietnamese people to rise above the poverty line and enjoy better lives. However, the existing policy framework is not yet sufficient to address forms of inequality which are becoming more prevalent in Vietnamese society, such as inequality between regions, gender and ethnic groups, and disparities in voice and opportunities.

“In order to curtail and reduce poverty and reverse inequality, the government should take all forms of inequality into account – not only income inequality, but also opportunity and voice inequality – and implement policies which are proven to reduce inequality. Otherwise, the poorest and the most disadvantaged groups will not benefit from the economic growth”, said Oxfam Country Director.

With the release of the report, Oxfam launches the Even it Up campaign in Viet Nam (#thuhepkhoangcach) for the period from 2016 to 2019.

___________________________________

Hà Nội, Việt Nam – “Tình trạng gia tăng của bất bình đẳng tại Việt Nam đang đe dọa thành tựu phát triển của đất nước trong nhiều thập kỷ qua.” Đây là một trong những phát hiện của nghiên cứu sâu về tình trạng bất bình đẳng tại Việt Nam do Oxfam tiến hành trong khuôn khổ Chiến dịch thu hẹp khoảng cách tại Việt Nam.

Nghiên cứu của Oxfam cho thấy mức độ thay đổi khoảng cách về thu nhập giữa nhóm giàu nhất và nghèo nhất ở Việt Nam khá lớn. Người giàu nhất Việt Nam có thu nhập trong một ngày cao hơn thu nhập của người nghèo nhất Việt Nam trong 10 năm. Trong một giờ, người giàu nhất Việt Nam có thu nhập từ nguồn tài sản cao hơn gần 5.000 lần thu nhập của nhóm 10% nghèo nhất Việt Nam chi hàng ngày cho các nhu cầu thiết yếu. Thu nhập trong một năm của nhóm 210 người siêu giàu ở Việt Nam dư sức để đưa 3.2 triệu người thoát nghèo, chấm dứt nghèo cùng cực trên cả nước.

Bất bình đẳng kinh tế đi kèm với bất bình đẳng về tiếng nói và cơ hội, khiến nhóm nghèo nhất bị lề hóa khi lợi ích tập trung vào nhóm giàu. Việc không được tiếp cận với các dịch vụ công như y tế và giáo dục do thu nhập thấp và bị phân biệt đối xử đang làm kìm hãm sự tiến bộ của nhóm hộ nghèo. Vì nghèo nên nhiều hộ không thể đảm bảo việc học hành cho tất cả các con. Trong nhiều trường hợp, một hay hai trẻ trong gia đình, thường là trẻ em gái, phải ‘hy sinh con đường học hành của mình’. Người nghèo có xu hướng sử dụng các dịch vụ y tế ít hơn người khá giả, trong khi các nhóm thu nhập cao hơn có thể sử dụng nhiều loại dịch vụ nội và ngoại trú và cũng có nhiều cơ hội khám và điều trị hơn. Các nhóm thu nhập thấp hơn thường hay sử dụng các dịch vụ y tế công, chủ yếu là trung tâm y tế xã/phường có chất lượng kém hơn. Cán bộ y tế người Kinh thường tỏ thái độ kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người dân tộc thiểu số đến khám chữa bệnh.

Nghiên cứu cũng tập trung rà soát bốn trụ cột của khung chính sách về bình đẳng, bao gồm hệ thống thuế, ‘xã hội hóa’ các dịch vụ công, chi tiêu công cho y tế và giáo dục, và chính sách cho người lao động. Các chính sách hiện hành của Việt Nam theo bốn lĩnh vực này cho thấy cả điểm mạnh và những điểm cần cải thiện.   

Qua những phân tích đa chiều về bất bình đẳng, chúng tôi tin rằng để giảm thiểu khoảng cách giàu nghèo đang gia tăng nghiêm trọng hiện nay, Việt Nam cần thực hiện ngay các chính sách tiến bộ về quản trị nhà nước, hệ thống thuế, chi tiêu công, dịch vụ công, quyền của người lao động và sự tham gia của người dân.

Theo Bà Babeth Ngọc Hân Lefur, Giám đốc Quốc gia Tổ chức Oxfam tại Việt Nam, nghèo đói và bất bình đẳng không phải là vấn đề tất yếu. Mô hình kinh tế của Việt Nam thời kỳ  sau  Đổi Mới đã rất thành công trong việc tạo ra mức tăng trưởng cao, trong khi vẫn giúp phần lớn người dân Việt Nam thoát nghèo và có cuộc sống khá giả hơn. Tuy nhiên, khung chính sách hiện hành chưa đủ để giải quyết các dạng bất bình đẳng đang ngày càng phổ biến trong xã hội Việt Nam, như bất bình đẳng theo vùng, giữa các giới và nhóm dân tộc, và các dạng chênh lệch về tiếng nói và cơ hội.

“Để ngăn chặn nghèo và giảm nghèo mạnh hơn nữa, Chính phủ cần  nhìn nhận tất cả các dạng bất bình đẳng về kinh tế và cơ hội đang gia tăng tại Việt nam và có các biện pháp chính sách để giảm bất bình đẳng. Nếu không, những người nghèo nhất, và những người  thiệt thòi, sẽ không được hưởng lợi từ thành quả phát triển kinh tế”” Bà Lefur phát biểu.

Cùng ngày, Oxfam cũng phát động chiến dịch chống bất bình đẳng tại Việt Nam với tên gọi Thu hẹp khoảng cách (#thuhepkhoangcach) giai đoạn 2016-2019.

 

Notes to editors: 

Inequality is central to Oxfam’s mission to fight poverty. Vietnam is one of more than 40 countries where Oxfam is developing a national inequality campaign. The inequality campaign in Vietnam will run from 2016 to 2019. Oxfam promotes public debate on the need to combat extreme inequalities, raising public awareness and contributing to the formulation of policies that address this issue. In particular, the campaign focuses on the state budget and national tax system, looking at how fair and effective collection of revenue and spending of the state budget can help finance high-quality and equitable public services. The Even it Up campaign in Vietnam also addresses gender inequality and promotes women’s leadership, linking with other projects of Oxfam in Vietnam.

 

Oxfam is an international confederation of 18 organizations networked together over 90 countries, as part of a global movement for change, to build a future free from the injustice of poverty. In Vietnam, Oxfam is recognized as one of the leading international rights-based non-government organisation, in the areas of good governance & civil society, women’s empowerment, building resilience & humanitarian response, sustainable and fair sharing of natural resources; and, active citizenship.

Contact information: 

For more information, please contact

Nguyễn Thị Phương Dung, Media and Event officer

04 3945 4448 (ext 408) – mobile: 0986508789

Email: dung.nguyenthiphuong@oxfamnovib.nl