Tax Battles: the dangerous global race to the bottom on corporate tax

Paper author: 
Esmé Berkhout
Paper publication date: 
Monday, December 12, 2016

Collecting tax is one of the key means by which governments are able to address poverty. But big business is dodging tax on an industrial scale, depriving governments across the globe of the money they need to address poverty and invest in healthcare, education and jobs.

This report exposes the world’s worst corporate tax havens – extreme examples of a destructive race to the bottom on corporate tax which has seen governments across the globe slash corporate tax bills in an attempt to attract business. It calls on governments to work together to put a stop to this race to the bottom and to tax havens that are driving inequality and poverty around the globe.

__________________________________________________

Thuế là nguồn lực chủ yếu để các quốc gia sử dụng giải quyết vấn đề đói nghèo. Tuy nhiên, các công ty đang trốn thuế ở quy mô lớn, khiến các quốc gia trên toàn thế giới mất một khoản tiền lớn để giải quyết nghèo đói, đầu tư vào chăm sóc sức khỏe, giáo dục và việc làm.

Báo cáo này công bố các thiên đường thuế lớn nhất trên thế giới - là những ví dụ nghiêm trọng nhất về một cuộc đua xuống đáy nguy hiểm về thuế thu nhập doanh nghiệp, trong đó các quốc gia trên toàn thế giới đang cắt giảm thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm thu hút đầu tư. Báo cáo kêu gọi các quốc gia hợp tác với nhau nhằm chấm dứt cuộc đua xuống đáy và xóa bỏ các thiên đường thuế đang làm gia tăng bất bình đẳng và nghèo đói trên toàn cầu.