Europe’s biggest banks register €25 billion profit in tax havens

Paper publication date: 
Monday, March 27, 2017

Europe’s 20 biggest banks are registering over a quarter of their profits in tax havens – well out of proportion to the level of real economic activity that occurs there, according to a new report by Oxfam and the Fair Finance Guide International today.

The report, ‘Opening the Vaults,’ suggests the discrepancy may have arisen because some banks are using tax havens to avoid paying their fair share of tax, to facilitate tax dodging for their clients, or to circumvent regulations and legal requirements.   

The research was made possible by new EU transparency rules that require European banks to publish information on the profits they make and the tax they pay in every country they operate.

__________________________________________________

Theo báo cáo mới nhất của Oxfam và Fair Finance Guide International, hIện nay, 20 ngân hàng lớn nhất của châu Âu đang đăng kí hơn 1/4 lợi nhuận của họ vào các thiên đường thuế - vượt xa so với mức độ hoạt động kinh tế thực chất diễn ra tại đó. 

Báo cáo "Opening the Vaults" cho rằng sự khác biệt này có thể phát sinh do một số ngân hàng đang sử dụng thiên đường thuế đã tránh phải chi trả công bằng cho phần thuế của mình, và tạo điều kiện trốn thuế cho các khách hàng, hay nhằm phá vỡ các luật lệ và yêu cầu pháp lí khác. 

Báo cáo được thực hiện nhờ vào các quy tắc minh bạch mới của Liên minh châu Âu. Các quy tắc này yêu cầu các ngân hàng châu Âu công bố thông tin về lợi nhuận thu được và các khoản thuế họ phải trả ở các quốc gia mà ngân hàng hoạt động.