An economy that works for women

Achieving women’s economic empowerment in an increasingly unequal world

Paper publication date: 
Wednesday, March 8, 2017

Women’s economic empowerment could reduce poverty for everyone. In order to achieve it, we need to first fix the current broken economic model which is undermining gender equality and causing extreme economic inequality. The neoliberal model has made it harder for women to have better quality and better paid jobs, address inequality in unpaid care work, and women’s influence and decision making power is constrained. To achieve women’s economic empowerment, we need a human economy that works for women and men alike, and for everyone, not just the richest 1%.

__________________________________________________

Trao quyền kinh tế cho phụ nữ có thể làm giảm đói nghèo cho tất cả mọi người. Nhằm hiện thực hóa được điều đó, trước hết chúng ta cần điều chỉnh lại mô hình kinh tế nhiều rạn nứt hiện nay, đang làm xói mòn bình đẳng giới và gây ra bất bình đẳng cực đoan. Mô hình kinh tế theo kiểu tự do mới đã gây trở ngại cho phụ nữ trong việc tiếp cận những công việc tốt hơn, được trả lương cao hơn, giải quyết vấn đề bất bình đẳng liên quan đến công việc chăm sóc không lương, hạn chế tầm ảnh hưởng và quyền ra quyết định của phụ nữ. Để có thể trao quyền kinh tế cho phụ nữ, chúng ta cần một nền kinh tế nhân văn, đem lại lợi ích bình đẳng cho cả hai giới và cho tất cả mọi người, không chỉ vì lợi ích của 1% những người giàu có nhất.