Policy Papers

Towards Sustainable ASEAN Development

Improved Business Environment is the Key to Foreign Direct Investment, not Tax and Land Incentive Competition

It is high time for all ASEAN Member States to collaborate with one another to improve business environment and agree upon common minimum standards for corporate tax and non-tax incentives in the region. This will prevent harmful practices that drain essential public revenue and create unnecessary tax competition among members, and achieve a common goal of building a sustainable and resilient region.

Read here.

Đã đến lúc các nước thành viên ASEAN cần cùng hợp tác và đồng thuận trong cải thiện môi trường kinh doanh cũng như đặt ra những tiêu chuẩn tối thiểu chung đối với ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và ưu đãi phi thuế trong khu vực. Điều này sẽ giúp ngăn chặn các thực hành có hại đang ảnh hưởng tiêu cực tới các nguồn thu thiết yếu của ngân sách và tạo ra sự cạnh tranh không cần thiết giữa các nước thành viên, từ đó hướng tới mục tiêu chung xây dựng một ASEAN bền vững và tự cường.

Đọc thêm tại đây.

Commitment to Reducing Inequality Index 2020

Vietnam has a strong record of poverty reduction, but today, increasing inequality is threatening decades of progress. Economic inequality is reinforced by inequality of voice and opportunity, which are correlated to a decline in inter-generational social and employment mobility.

Read here.

Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích giảm nghèo ấn tượng. Tuy nhiên, xu hướng bất bình đẳng gia tăng đang và sẽ đe dọa quá trình phát triển trong nhiều thập kỷ tới đây. Bất bình đẳng về kinh tế song hành với bất bình đẳng về tiếng nói và cơ hội, tương quan với sự sụt giảm trong dịch chuyển xã hội và việc làm giữa các thế hệ.

Đọc thêm tại đây.

A Better Normal for Businesses

How ASEAN Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) can recover and thrive both during and after the COVID-19 pandemic

The impact of the COVID-19 pandemic on micro, small and medium enterprises (MSMEs) is significantly negative from both the economic and social perspectives. MSMEs are amongst the worst affected, and yet they provide the majority of jobs and income for vulnerable groups. Fiscal and monetary support measures by governments have been critical for the survival of business during the crisis, so that workers can maintain their employment and have some support during this difficult period. The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and its member-states are encouraged to continue allocating resources and take policy actions to support MSMEs.

Read here.

Đại dịch COVID-19 đã có những tác động tiêu cực đáng kể đối với các doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) trên cả góc độ kinh tế và xã hội. Dù là nguồn cung cấp việc làm chủ yếu cho các nhóm dễ bị tổn thương. Các biện pháp hỗ trợ tài chính và tiền tệ mà các chính phủ áp dụng có tầm quan trọng lớn để các doanh nghiệp vượt qua giai đoạn sống còn này, đồng thời người lao động không bị mất việc làm và được hỗ trợ những khó khăn do đại dịch gây ra. Chúng tôi khuyến khích Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á cùng các quốc gia thành viên tiếp tục phân bỏ nguồn lực cũng như đưa ra các hành động mang tính chính sách để đồng hành cùng MSMEs. 

Đọc thêm tại đây.

Reforming Agricultural Extension and Production Policies

Towards Poverty Reduction in Ethnic Minority Communities

As a contribution to the overall discussion on sustainable poverty reduction, Oxfam has conducted a policy analysis initiative on “agricultural production and extension policies in ethnic communities”, as part of its “Pro-Poor Policy Monitoring and Analysis” project during the period from 2014 to 2016,5 funded by Irish Aid and SDC. This is the third in a series of three evaluation reports repeated annually in 15 rural communities in seven provinces throughout the country, namely Lao Cai, Hoa Binh, Nghe An, Quang Tri, Dak Nong, Ninh Thuan and Tra Vinh.

Read here.

Để góp phần cung cấp thông tin thảo luận chính sách hướng đến giảm nghèo bền vững, tổ chức Oxfam đã triển khai chuyên đề phân tích chính sách về “Hỗ trợ phát triển sản xuất và khuyến nông” trong khuôn khổ dự án “Theo dõi và phân tích chính sách giảm nghèo” giai đoạn 2014-20165 do Cơ quan viện trợ Ai-len (Irish Aid) và Cơ quan hợp tác phát triển Thụy Sĩ (SDC) tài trợ. Đây là báo cáo năm thứ 3 trong chuỗi 3 báo cáo đánh giá lặp lại hàng năm tại 15 cộng đồng dân cư nông thôn thuộc 7 tỉnh trong cả nước gồm Lào Cai, Hòa Bình, Nghệ An, Quảng Trị, Đăk Nông, Ninh Thuận và Trà Vinh.

Đọc thêm tại đây.

Enhancing the effectiveness of vocational training in ethnic minority areas

To provide inputs for policy discussions for sustainable poverty reduction, Oxfam has undertaken a series of policy analyses on vocational training for rural people (under Project 1956) within the framework of the “Pro-poor policy monitoring and analysis project” funded by Irish Aid and SDC for the period from 2014 to 2016. This report is the third of a series of three iterative annual assessment reports carried out in 15 rural communities in seven provinces across the country, namely Lao Cai, Hoa Binh, Nghe An, Quang Tri, Dak Nong, Ninh Thuan and Tra Vinh.

Read here.

Để góp phần cung cấp thông tin thảo luận chính sách hướng đến giảm nghèo bền vững, tổ chức Oxfam đã triển khai chuyên đề phân tích chính sách về “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn (theo Đề án 1956)” trong khuôn khổ dự án “Theo dõi và phân tích chính sách giảm nghèo” giai đoạn 2014-2016 do Cơ quan viện trợ Ai-len (Irish Aid) và Cơ quan hợp tác phát triển Thụy Sĩ (SDC) tài trợ. Đây là báo cáo năm thứ 3 trong chuỗi 3 báo cáo đánh giá lặp lại hàng năm tại 15 cộng đồng dân cư nông thôn thuộc 7 tỉnh trong cả nước gồm Lào Cai, Hòa Bình, Nghệ An, Quảng Trị, Đăk Nông, Ninh Thuận và Trà Vinh.

Đọc thêm tại đây.

Pro Poor Policy Monitoring

Reforming commune-level planning, investment decision making and community empowerment for sustainable poverty reduction

To feed into discussions of policy for sustainable poverty reduction, Oxfam has commissioned an analysis of “participatory commune-level planning and decentralization of financial management to the grassroots level” in 2014 in seven provinces across Vietnam, including Lao Cai, Hoa Binh, Nghe An, Quang Tri, Dak Nong, Ninh Thuan and Tra Vinh,5 under the “Pro-poor Policy Monitoring and Analysis” project which is being implementing in the period from 2014 to 2016 supported by Irish Swiss Development Cooperation (SDC). This analysis focuses on examining some key policy focus areas, identifying good practices within the surveyed localities and providing recommendations related to: (i) reforming the process for socioeconomic development planning at the commune level, applying a participatory approach; and (ii) decentralizing investment decision making to the commune level and empowering communities in the implementation of small-scale and technically simple construction works.

Read here.

Để hỗ trợ các cuộc thảo luận về cải cách chính sách nhằm giảm nghèo bền vững trong cộng đồng các dân tộc thiểu số, Oxfam đã phân tích các chính sách khuyến nông và hỗ trợ nông nghiệp trên 07 tỉnh thành của Việt Nam, tập trung vào nhóm dân tộc. Các tỉnh đó bao gồm Lào Cai, Hoà Bình, Nghệ An, Quảng Trị, Dak Nông, Ninh Thuận và Trà Vinh. Nghiên cứu này là một phần của dự án "Propoor Policy Monitoring and Analysis" do Oxfam thực hiện và được tài trợ bởi Irish Aid và Cơ quan Hợp tác & Phát triển Thụy Sĩ (SDC). 

Nghiên cứu tập trung vào những vấn đề và hạn chế của chính sách hiện tại, cũng như các thực hành tiêu biểu tại địa bàn khảo sát. Kết quả được sử dụng trong bài báo cáo nghiên cứu & tóm tắt chính sách. Cả 02 bài đều đưa ra các khuyến nghị cải cách chính sách ở cấp trung ương và các giải pháp cho việc thực hiện ở cấp địa phương để đảm bảo cho việc khuyến nông và hỗ trợ sản xuất nông nghiệp tập trung vào công cuộc giảm nghèo bền vững cho cộng đồng dân tộc thiểu số.

Đọc thêm tại đây.

Agricultural Extension and Poverty Reduction

Strategic choices in ethnic minority communities

In order to support discussions on policy reform that work towards sustainable poverty reduction in ethnic minority communities, Oxfam has analyzed agricultural extension and agriculture support policies in seven provinces across Vietnam. Each of the surveyed provinces has a high concentration of ethnic minority people. They include Lao Cai, Hoa Binh, Nghe An, Quang Tri, Dak Nong, Ninh Thuan, and Tra Vinh. This research was carried out as part of Oxfam’s “Propoor Policy Monitoring and Analysis” Project which is funded by Irish Aid and the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC). The research focused on the challenges and limitations of current policies and good practices in the surveyed sites. The results were used to produce a comprehensive research paper and this policy brief. Both provide recommendations for policy reform at the central level and implementation solutions at the local level to ensure agricultural extension and agriculture production support is focused on achieving sustainable poverty reduction in ethnic minority communities.

Read here.

Để hỗ trợ các cuộc thảo luận về cải cách chính sách nhằm giảm nghèo bền vững trong cộng đồng các dân tộc thiểu số, Oxfam đã phân tích các chính sách khuyến nông và hỗ trợ nông nghiệp trên 07 tỉnh thành của Việt Nam, tập trung vào nhóm dân tộc. Các tỉnh đó bao gồm Lào Cai, Hoà Bình, Nghệ An, Quảng Trị, Dak Nông, Ninh Thuận và Trà Vinh. Nghiên cứu này là một phần của dự án "Propoor Policy Monitoring and Analysis" do Oxfam thực hiện và được tài trợ bởi Irish Aid và Cơ quan Hợp tác & Phát triển Thụy Sĩ (SDC). 

Nghiên cứu tập trung vào những vấn đề và hạn chế của chính sách hiện tại, cũng như các thực hành tiêu biểu tại địa bàn khảo sát. Kết quả được sử dụng trong bài báo cáo nghiên cứu & tóm tắt chính sách. Cả 02 bài đều đưa ra các khuyến nghị cải cách chính sách ở cấp trung ương và các giải pháp cho việc thực hiện ở cấp địa phương để đảm bảo cho việc khuyến nông và hỗ trợ sản xuất nông nghiệp tập trung vào công cuộc giảm nghèo bền vững cho cộng đồng dân tộc thiểu số. 

Đọc thêm tại đây.

Participation in Educational Decision Making

Promoting the participation of stakeholders in educational decision making processes

Between September and December 2013 Oxfam and IRC Development Research and Consulting Limited Company (IRC Consulting) conducted the research “Stakeholders’ Participation in Educational Making Process." The research hypothesis was “the realization of stakeholders’ right to participate in educational decisions, could result in more effective resource management, better educational quality and decrease inequalities in accessing quality education services, especially for disadvantaged groups (including ethnic minority, poor and female students)."

Read here.

Từ tháng 9 tới tháng 12 năm 2013, Oxfam cùng Công ty Tư vấn và Nghiên cứu Phát triển IRC (IRC Consulting) thực hiện nghiên cứu "Thúc đẩy sự tham gia của các bên liên quan vào các quá trình ra quyết định giáo dục." Giả thiết nghiên cứu được đặt ra rằng việc thực hiện quyền tham gia vào những quyết định giáo dục của các bên liên quan có thể giúp cho quản lý tài nguyên hiệu quả hơn, nâng cao chất lượng giảng dạy và giảm thiểu bất bình đẳng trong việc tiếp cận giáo dục, đặc biệt là các nhóm yếu thế (dân tộc thiểu số, người nghèo & học sinh nữ). 

Đọc thêm tại đây.

Increasing Inequality: What do people think?

In order to understand people’s awareness about inequality and the related policy solutions in Viet Nam, Oxfam conducted a study on “inequality awareness” in 2013 . The study focused on how aware various groups of people are about the reciprocal relationships between increasing inequality and social mobility, social/institutional trusts and resource allocation. These are major issues for sustainable and harmonized development that have not been fully recorded in previous studies. 

Read here.

Nhằm tìm hiểu nhận thức của người dân và các giải pháp chính sách liên quan đến sự gia tăng bất bình đẳng tại Việt Nam, tổ chức Oxfam đã thực hiện một nghiên cứu “nhận thức về bất bình đẳng” trong năm 4 2013 . Nghiên cứu này chú trọng tìm hiểu nhận thức của các nhóm dân cư về mối quan hệ tương hỗ giữa bất bình đẳng gia tăng với dịch chuyển xã hội, niềm tin xã hội/niềm tin thể chế và phân bổ nguồn lực - đây là những vấn đề cơ bản của phát triển hài hòa và bền vững mà các nghiên cứu trước chưa đề cập đến hoặc đề cập chưa đầy đủ.

Đọc thêm tại đây.