Policy papers

E.g., 04/19/2021
E.g., 04/19/2021
Báo cáo Chỉ số Cam kết Giảm bất bình đẳng (CRII) năm 2020 đo lường đa chiều việc thực thi các chính sách nhằm giảm bất bình đẳng của 158 quốc gia trong các lĩnh vực bao gồm: dịch vụ công, thuế lũy tiến và các quyền lao động. Báo cáo CRII năm nay được thực hiện bởi Oxfam và tổ chức Phát triển Tài...
Despite sharp falls in carbon emissions in 2020 linked to the COVID-19 pandemic, the climate crisis – which is driven by the accumulation of emissions in the atmosphere over time – continued to grow. This briefing describes new research that shows how extreme carbon inequality in recent decades has...
The worsening inequality crisis triggered by COVID-19 is fuelled by an economic model that has allowed some of the world’s largest corporations to funnel billions of dollars in profits to shareholders giving yet another windfall to the world’s top billionaires, a small group of mostly white men. At...
Làm thế nào các doanh nghiệp siêu nhỏ, vừa và nhỏ (MSMEs) của ASEAN có thể phục hồi và phát triển mạnh mẽ cả trong và sau đại dịch COVID-19
Hòa giải ở cơ sở tạo cơ hội cho tất cả người dân, bao gồm cả nhóm yếu thế được tiếp cận bình đẳng về pháp luật. Tuy nhiên, do những bất cập về hướng dẫn thực hiện và năng lực của hòa giải viên, công tác hòa giải cơ sở chưa hiệu quả. Nhóm nghiên cứu bao gồm Quỹ Sáng kiến Thúc đẩy Tư pháp và Hội Bảo...
Subscribe to Policy papers