Policy papers

E.g., 01/19/2021
E.g., 01/19/2021
The worsening inequality crisis triggered by COVID-19 is fuelled by an economic model that has allowed some of the world’s largest corporations to funnel billions of dollars in profits to shareholders giving yet another windfall to the world’s top billionaires, a small group of mostly white men. At...
Làm thế nào các doanh nghiệp siêu nhỏ, vừa và nhỏ (MSMEs) của ASEAN có thể phục hồi và phát triển mạnh mẽ cả trong và sau đại dịch COVID-19
Hòa giải ở cơ sở tạo cơ hội cho tất cả người dân, bao gồm cả nhóm yếu thế được tiếp cận bình đẳng về pháp luật. Tuy nhiên, do những bất cập về hướng dẫn thực hiện và năng lực của hòa giải viên, công tác hòa giải cơ sở chưa hiệu quả. Nhóm nghiên cứu bao gồm Quỹ Sáng kiến Thúc đẩy Tư pháp và Hội Bảo...
Đã đến lúc các nước thành viên ASEAN cần cùng hợp tác và đồng thuận về những tiêu chuẩn tối thiểu chung đối với ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trong khu vực, nhằm ngăn chặn các thực hành thuế có hại đang ảnh hưởng tiêu cực tới các nguồn thu thiết yếu của ngân sách và tạo ra sự cạnh tranh...
The Network of Action for Migrant Workers (Mnet) and Oxfam in Vietnam have coordinated with and support experts to develop the Guideline on the implementation process of the support package for the people who are most affected by the COVID-19 pandemic, following the Government's Resolution No. 42...
Subscribe to Policy papers