Trust and Choice of the Public

Women's leadership in politics

Trust and Choice of the Public publication. Credit: Oxfam Vietnam
Paper author: 
Oxfam in Vietnam
Paper publication date: 
Wednesday, July 1, 2015

In terms of institution, Vietnam has achieved remarkable progress during the recent years. The 2013 Constitution contained regulations on gender equality and non-discrimination in politics. The Law on Gender Equality and National Strategy on Gender Equality for the period from 2011 – 2020 were granted. The 2013 Constitution also regulated gender equality and non-discrimination in politics. In addition, the national mechanism on gender equality and women’s progress is being completed. However, statistics on leadership at different levels show that the percentage of women leaders is much lower than the set objectives of Vietnam. For example, women members of the Communist Party in 3 tenures did not reach 9% at central level and 12% at provincial/city level, while the set objective was 15% for each level1. For the National Assembly, the percentage of women members decreased from 27.3% (the 11th National Assembly) to 25.76% (the 12th National Assembly), and then to 24.4% (the 13th National Assembly)2 . The percentage of women members in People’s Councils of three levels only increased about 2 – 3% in every tenure. This did not meet the target of 30% in each level. The only improvement made was the percentage of women leaders at commune and district levels, while there was no change or even a decrease with that at provincial and central levels.

Why do women leaders account for a low percentage, despite the available policies and regulations?

This study will contribute to answering the above question, based on analysing the perceptions of various population groups about women leaders as well as the barriers that keep people from electing women leaders. This study is expected to provide information and premise for relevant interventions that could enhance women’s leadership in politics.

__________________________________________________

Niềm tin và sự lựa chọn của công chúng – Nữ giới lãnh đạo trong hệ thống chính trị

Oxfam cùng với Trung tâm hỗ trợ giáo dục và nâng cao năng lực phụ nữ (CEPEW) vừa xuất bản báo cáo mang tên “Niềm tin và sự lựa chọn của công chúng – Nữ giới lãnh đạo trong hệ thống chính trị”, trình bày những kết quả của nghiên cứu về Quan điểm của công chúng đối với Phụ nữ tham gia chính trị tại Việt Nam được thực hiện vào năm 2014. Nghiên cứu đã cho thấy nhìn chung công chúng có niềm tin vào năng lực của phụ nữ đảm nhận vai trò lãnh đạo trong hệ thống chính trị. Tuy nhiên, quyết định lựa chọn các vị trí lãnh đạo của người dân lại không phản ánh niềm tin này của họ. Những yếu tố nào ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn của công chúng? Định kiến giới, các tiêu chuẩn và kỳ vọng áp đặt lên phụ nữ làm lãnh đạo được xác định là những cản trở chủ yếu. Phụ nữ được kỳ vọng vừa giỏi giang trong công việc mà vẫn hoàn thành tốt các nghĩa vụ gia đình. Thêm vào đó, họ càng chịu nhiều áp lực khi bị đánh giá về cả ngoại hình, phong cách bên cạnh trình độ làm việc. Điều bất ngờ là nhóm dân chúng có học thức và lớn tuổi hơn lại có định kiến giới nặng nề hơn, thậm chí là cả nhóm công chức cán bộ được coi là có tư tưởng cấp tiến hơn cũng giữ định kiến này. Chính vì vậy, những khuyến nghị của chúng tôi kêu gọi sự thay đổi trong nhận thức của công chúng, cán bộ công chức và các đối mới trong áp dụng chính sách.  Các gợi ý như thay đổi cách truyền thông đại chúng mô tả nữ lãnh đạo, thể chế hóa và thực hiện các chính sách bình đẳng giới nhằm đảm bảo sự tham gia của phụ nữ trong hệ thống chính trị là rất cần thiết.