Trạng thái Bình thường Tốt hơn cho Doanh nghiệp | A Better Normal for Businesses

Làm thế nào các doanh nghiệp siêu nhỏ, vừa và nhỏ (MSMEs) của ASEAN có thể phục hồi và phát triển mạnh mẽ cả trong và sau đại dịch COVID-19

Paper author: 
Tuan Anh Vu(CFA), Shubert Ciencia
Paper publication date: 
Wednesday, July 29, 2020

Đại dịch COVID-19 đã có những tác động tiêu cực đáng kể đối với các doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) trên cả góc độ kinh tế và xã hội. Dù là nguồn cung cấp việc làm chủ yếu cho các nhóm dễ bị tổn thương như lao động nhập cư, lao động nữ, lao động thu nhập thấp và những người sống tại các vùng sâu vùng xa nằm ngoài địa bàn hoạt động của các doanh nghiệp có quy mô lớn, trên thực tế MSME là một trong những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch.

Các biện pháp hỗ trợ tài chính và tiền tệ mà các chính phủ áp dụng có tầm quan trọng lớn để các doanh nghiệp vượt qua giai đoạn sống còn này, đồng thời người lao động không bị mất việc làm và được hỗ trợ những khó khăn do đại dịch gây ra. Chúng tôi khuyến khích Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á cùng các quốc gia thành viên tiếp tục phân bỏ nguồn lực cũng như đưa ra các hành động mang tính chính sách để đồng hành cùng MSMEs. Trên tình thần đó, chúng tôi đề xuất những biện pháp can thiệp sau đây:

Để các MSME nhanh chóng điều chỉnh hoạt động kinh doanh khi bước vào “trạng thái bình thường” mới, cần:

 • Đảm bảo giao thương ở thị trường trong nước và khu vực
 • Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở cửa trở lại an toàn
 • Hỗ trợ MSME thích ứng với trạng thái “bình thường mới”
 • Hỗ trợ các dòng tài chính của MSME
 • Bảo vệ MSME khỏi sự lấn át và chi phối của các doanh nghiệp lớn

Coi Doanh Nghiệp MSME Là Định Hướng Chiến Lược

 • Quảng bá thị trường chung ASEAN như một điểm đến đầu tư hấp dẫn
 • Hỗ trợ MSME chuyển đổi số
 • Hỗ trợ MSME thích ứng đối với những thay đổi trong hành vi, nhu cầu của người tiêu dùng, trong ngành nghề và thị trường
 • Giúp MSME phát triển trong mảng thương mại điện tử
 • Định hướng phát triển theo hướng có trách nhiệm, bền vững và thân thiện với môi trường.

Cải thiện an sinh xã hội và sự phát triển của người lao động

 • Đảm bảo ai cũng có bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, và bảo hiểm thất nghiệp
 • Chuyển đổi các ngành nghề từ phi chính thức sang chính thức
 • Đào tạo và năng cao năng lực cho người lao động ở cả khu vực kinh tế chính thức và phi chính thức
 • Đảm bảo các chương trình hỗ trợ tiếp cận được lao động nữ và người dân thuộc các nhóm yếu thế

 

============================

The impact of the COVID-19 pandemic on micro, small and medium enterprises (MSMEs) is significantly negative from both the economic and social perspectives. MSMEs are amongst the worst affected, and yet they provide the majority of jobs and income for vulnerable groups, such as migrant workers, women workers, low-income earners, and people living in remote or less-developed areas unlikely to be reached by bigger businesses.

Fiscal and monetary support measures by governments have been critical for the survival of business during the crisis, so that workers can maintain their employment and have some support during this difficult period. The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and its member-states are encouraged to continue allocating resources and take policy actions to support MSMEs. The following policy interventions are suggested:

Create an environment that is conducive for MSMEs to adapt their business operations as quickly as possible to a new normal:

 • Ensure trade flows both in domestic and regional markets
 • Facilitate MSME business reopening safely
 • Support MSME adaptation to a new normal
 • Encourage MSME financing flows
 • Protect MSMEs from being crowded out and dominated by the interest of big business

In the long run, policy actions should transform MSMEs to a stronger strategic positioning through:

 • Promoting the ASEAN common market as an attractive investment destination as global value chains are being restructured due to disruption risks and geopolitics
 • Supporting business digitalization for MSMEs
 • Facilitating the MSMEs’ adjustment to changes in consumer behavior, demand, and sectoral and market changes
 • Creating a favorable environment and supporting MSME to embrace e-commerce
 • Enabling MSMEs to grow in responsible, sustainable, and environment-friendly ways to ensure a more resilient business development for the whole region

Parallel to providing business support, policy actions are needed to ensure better social protection and development for MSME employees from the formal and informal sectors. This may include:

 • Expanding healthcare insurance coverage where it is still not universally available
 • Expanding social and unemployment insurance coverage
 • Facilitating the transition of informal businesses into the formal sector
 • Providing skill training/skill upgrading for workers from both formal and informal sectors
 • Design and deliver special programs to reach women workers and people from disadvantaged groups including those from the informal sector or less developed areas