Impact of A Vuong Hydroelectricity from a gender perspective

Paper publication date: 
Monday, November 26, 2018

An assessment on the impact of A Vương Hydroelectricity carried by research team of Centre for Social Research and Development (CSRD) and representatives of local agencies and organizations from Sep-Oct 2018. This work is a part of several Oxfam-funded pilot projects to assess gender impacts in the Central and Central Highlands hydropower projects.

______________________________​​​​​​​__________​​​​​​​__________

Đánh giá tác động giới của thủy điện A Vương do nhóm nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Xã hội (CSRD) và đại diện các cơ quan, tổ chức địa phương thực hiện tháng 9-10/2018 trong khuôn khổ các dự án thí điểm đánh giá tác động giới tại các thủy điện miền Trung và Tây Nguyên do Oxfam tài trợ.