Tác động của thủy điện A Vương từ góc nhìn giới

Paper publication date: 
Monday, November 26, 2018

Đánh giá tác động giới của thủy điện A Vương do nhóm nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Xã hội (CSRD) và đại diện các cơ quan, tổ chức địa phương thực hiện tháng 9-10/2018 trong khuôn khổ các dự án thí điểm đánh giá tác động giới tại các thủy điện miền Trung và Tây Nguyên do Oxfam tài trợ.