Summary: community consultation of the draft amended Land Law

Community consultations on draft Land Law. Credit: Oxfam in Vietnam
Paper author: 
Institute for Legislative Studies, Oxfam in Vietnam
Paper publication date: 
Monday, May 6, 2013

This report presents the main findings from the community consultation process and recommendations of amendments of the draft Land Law. It aims to share the needs of the people, especially disadvantaged groups such as small scale farmers, marginalized poor and ethnic minority women and men.

This report is based on the consultation with more than 1,300 people from the aforementioned groups and nearly 300 local government officers in 22 communes of 11 districts of 4 provinces (Hòa Bình, Yên Bái, Quảng Bình and Long An).

The community consultation explored the status of land management and land-use, its impacts on disadvantaged groups, weaknesses and shortages in the enforcement of land policies and procedures and the 2003 Land Law. It puts forth concrete recommendations for the draft amended Land Law. The contents of the consultation included the most pervasive issues facing the community, including: land-use master planning and planning; the use of agricultural land; land allocation for ethnic minority people and forest farmland; land pricing; land acquisition, compensation, support and rehabilitation; and the participation of the community in land decision-making and oversight of the enforcement of land laws. Transparency of land management and land-use is a common issue in each of these areas.

__________________________________________________

Báo cáo Tổng hợp kết quả tham vấn cộng đồng để góp ý cho Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi trình bày các phát hiện chính từ quá trình tham vấn cộng đồng và các khuyến nghị sửa đổi Dự thảo Luật Đất đai nhằm đáp ứng nguyện vọng và nhu cầu của người dân, đặc biệt là của các nhóm yếu thế như nông dân sản xuất nhỏ, người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số.

Báo cáo này dựa trên kết quả tham vấn hơn 1.300 người dân thuộc các nhóm nói trên, và gần 300 cán bộ chính quyền địa phương ở 22 xã thuộc 11 huyện của 4 tỉnh Hòa Bình, Yên Bái, Quảng Bình và Long An.

Hoạt động tham vấn cộng đồng nhằm xác định thực trạng quản lý và sử dụng đất, tác động của nó tới cuộc sống của các nhóm yếu thế, đồng thời xác định rõ những điểm bất cập trong thực thi
pháp luật đất đai và những thiếu sót trong Luật Đất đai năm 2003, từ đó đưa ra những khuyến nghị cụ thể đối với Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.

Nội dung tham vấn xoay quanh các vấn đề được người dân quan tâm nhiều nhất, bao gồm: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chế độ sử dụng đất đối với đất nông nghiệp do nông dân sử dụng; đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số và đất nông, lâm trường; định giá đất; thu hồi đất, giải quyết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người bị thu hồi đất. Sự tham gia của cộng đồng vào các quyết định về đất đai và giám sát việc thực thi pháp luật đất đai. Tính minh bạch trong quản lý và sử dụng đất đai là hai khía cạnh quan trọng được đề cập trong tất cả các vấn đề trên khi tiến hành tham vấn.